Angina pectoris

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Angina pectoris
ศัพท์บัญญัติ: แอนไจนา เพกตอริส
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอนไจนา เพกตอริส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading