Anchovy fisheries

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anchovy fisheries
ศัพท์บัญญัติ: ประมงปลากะตัก
อักษรย่อ:
ความหมาย: ประมงปลากะตัก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading