Ancestor worship

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ancestor worship
ศัพท์บัญญัติ: การนับถือบรรพบุรุษ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การนับถือบรรพบุรุษ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading