AIDS (Disease) in mass media

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: AIDS (Disease) in mass media
ศัพท์บัญญัติ: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน
อักษรย่อ:
ความหมาย: กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading