Aerial photography in land use

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aerial photography in land use
ศัพท์บัญญัติ: ถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading