Adrenal medulla

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adrenal medulla
ศัพท์บัญญัติ: เมดุลลาต่อมหมวกไต
อักษรย่อ:
ความหมาย: เมดุลลาต่อมหมวกไต
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading