Adrenal glands

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Adrenal glands
ศัพท์บัญญัติ: ต่อมหมวกไต
อักษรย่อ:
ความหมาย: ต่อมหมวกไต
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading