Admissible evidence

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Admissible evidence
ศัพท์บัญญัติ: พยานหลักฐานที่ยอมรับได้
อักษรย่อ:
ความหมาย: พยานหลักฐานที่ยอมรับได้
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading