Aceh (Indonesia)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aceh (Indonesia)
ศัพท์บัญญัติ: อะเจห์ (อินโดนีเซีย)
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะเจห์ (อินโดนีเซีย)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading