Accreditation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Accreditation
ศัพท์บัญญัติ: การรับรองคุณภาพ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การรับรองคุณภาพ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading