Access to the sea (International law)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Access to the sea (International law)
ศัพท์บัญญัติ: การออกสู่ทะเล (กฎหมายระหว่างประเทศ)
อักษรย่อ:
ความหมาย: การออกสู่ทะเล (กฎหมายระหว่างประเทศ)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading