Abused women

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Abused women
ศัพท์บัญญัติ: สตรีที่ถูกทารุณกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: สตรีที่ถูกทารุณกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading