Yellow River (China)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Yellow River (China)
ศัพท์บัญญัติ: แม่น้ำเหลือง (จีน)
อักษรย่อ:
ความหมาย: แม่น้ำเหลือง (จีน)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading