apartment

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: apartment
ศัพท์บัญญัติ: อะพาร์ตเมนต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: อะพาร์ตเมนต์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ราชบัณฑิตยสถาน
กลุ่ม: คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด