Wide Area Network

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Wide Area Network
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: WAN
ความหมาย: เครือข่ายระยะไกล
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์