ASCII art

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: ASCII art
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะแอสกี ศิลปะการวาดแผนภาพโดยใช้อักขระแอสกีซึ่งปกติจะใช้เพียงอักขระง่ายๆ เช่น ! - / เป็นต้น
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์