APL (a programming language)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: APL (a programming language)
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: เอพีแอล ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่งซึ่งคิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชื่อ เคนเนท ไอเวอร์สัน แห่งบริษัทไอบีเอ็ม ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ หลากหลายมาใช้แทนคำสั่งในภาษานี้พร้อมกันนั้นก็เพิ่งคำสั่งแปลกๆ ที่ภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่มีใช้ลงไปด้วย ทำให้ภาษานี้ซับซ้อนและไม่ได้รับความนิยมนัก ทั้งๆ ที่เป็นภาษาที่มีสมรรถนะสูงมาก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: คอมพิวเตอร์