Air freight rate

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Air freight rate
ศัพท์บัญญัติ: อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์