Agroforestry

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agroforestry
ศัพท์บัญญัติ: วนเกษตรกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: วนเกษตรกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์