Agricultural worker

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agricultural worker
ศัพท์บัญญัติ: คนงานภาคเกษตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: คนงานภาคเกษตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์