Agrarian structure

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Agrarian structure
ศัพท์บัญญัติ: โครงสร้างกสิกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: โครงสร้างกสิกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์