Shelving for periodical

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Shelving for periodical
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดชั้นวารสาร
รายละเอียด:

การจัดชั้นวารสาร หมายถึงการจัดเรียงวารสารขึ้นชั้นเเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เป็นงานที่ดำเนินการหลังจากที่ผ่านกระบวนการทางเทคนิคแล้ว คือ การลงทะเบียน การประทับตรา เพื่อเตรียมนำออกให้บริการที่ชั้นวารสารใหม่ หรือในอีกด้านหนึ่ง เป็นการจัดชั้นวารสารหลังจากที่ผู้ใช้บริการนำมาคืนห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้รายอื่นต่อไป

หลักเกณฑ์ในการจัดชั้นวารสาร ห้องสมุดส่วนใหญ่ใช้วิธีการ ดังนี้
1. วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศจัดชั้นแยกออกจากกัน
2. วารสารภาษาต่างประเทศ จัดเรียงตามลำดับตัวอักษรโดยไม่นับ A , An , The ที่อยู่นำหน้าชื่อวารสาร
3. วารสารที่ใช้อักษรย่อ ให้เรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร A-Z
4. วารสารภาษาไทย จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ

ห้องสมุดอาจจัดทำป้ายชื่อวารสารหรือรหัสประจำชื่อวารสารกำกับไว้ที่ชั้นวางวารสาร เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเลือกหยิบใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้น กรณีวารสารชื่อเรื่องใดที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้จัดทำรายการโยงไปยังข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว โดยหลักเกณฑ์วิธีการจัดชั้นวารสารใหม่ดังกล่าว ห้องสมุดประยุกต์ใช้สำหรับการจัดชั้นวารสารฉบับเก่าหรือล่วงเวลาด้วยเช่นเดียวกัน

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์