Shelf list card

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Shelf list card
ศัพท์บัญญัติ: บัตรแจ้งหมู่
อักษรย่อ:
ความหมาย: บัตรแจ้งหมู่หนังสือ
รายละเอียด: บัตรแจ้งหมู่หนังสือ หรือ บัตรแจ้งหมู่ (Shelf list card หรือ Shelflist card) คือ บัตรมี่ลักษณะเดียวกับบัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น กล่าวคือ จะมีข้อมูลหรือรายละเอียดทางบรรณานุกรมเหมือนกันทุกประการ แต่มีการเพิ่มรายการทะเบียนวัสดุสารสนเทศไว้ที่ด้้านล่างซ้ายของบัตร และอาจเพิ่มรายการเกี่ยวกับการไดัรับ และ/หรือ ราคาไว้ที่ด้านหลังบัตร

การเีรียงบัตรแจ้งหมู่ให้เรียงตามเลขเรียกหนังสือ ตู้ของบัตรแจ้งหมู่นี้ มักจะเก็บไว้ภายในส่วนของการดำเนินการจัดหมวดหมู่หนังสือ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายใน

ประโยชน์ของบัตรแจ้งหมู่ คือ

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสำรวจหรือ Inventory ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยการใช้บัตรแจ้งหมู่เที่ยบกับทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ที่ชั้นหนังสือ เมื่อตรวจสอบแล้วรายการใดไม่ครบหรือตรงตามจำนวนที่ปรากฏในบัตรแจ้งหมู่ จะมีการทำเครื่องหมายกำกับไว้ หรือข้อความกำกับสถานภาพว่า หาย หรือ ซ่อม หรือตามแต่กรณี

2.เพื่อตรวจสอบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละเรื่องหรือแต่ละหมวดวิชา เพื่อพิจารณาการจัดหาในหมวดวิชานั้นๆ

3. เพื่อตรวจสอบบรรณานุกรมและเรียกในการทำรายการใหม่ โดยใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้เลขเรียกหนังสือ ถ้าพบว่า มีการให้เลขเรียกหนังสือซ้ำกับที่เคยให้แล้ว จะได้มีการกำหนดเลขเรียกหนังสือใหม่ที่ไม่ซ้ำกับรายการเดิม

ทั้งนี้ บัตรแจ้งหมู่ อาจจะไม่มีการดำเนินการแล้ว เนื่องจากปัจจุบันห้องสมุดได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นส่วนมาก ซึ่งช่วยในการลงรายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก และสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
See also: Added card, Main card