Bibliographical citation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Bibliographical citation
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การอ้างถึงทางบรรณานุกรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์