See "reference"

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: See "reference"
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดูที่
รายละเอียด:

เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำที่ไม่ใช้เป็นคำหลักสู่คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ

See reference

ตัวอย่างข้างต้น Labor unions ดูที่ Trade-unions หมายถึง Labor unions ไม่ใช่คำที่กำหนดให้ใช้ โดยคำที่กำหนดให้ใช้ คือ Trade-unions

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์