Informative abstract

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Informative abstract
ศัพท์บัญญัติ: สาระสังเขปประเภทให้ความรู้
อักษรย่อ:
ความหมาย: สาระสังเขปให้ความรู้
รายละเอียด: หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนถึงประเด็นสำคัญๆ จุดเด่นของเนื้อเรื่อง และเป็นการย่อเรื่องให้ผู้อ่านทราบโดยกล่าวถึงบทความหรือต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ เป็นสาระสังเขปที่ให้รายละเอียดมากกว่าสาระสังเขปประเภทพรรณนา

ตัวอย่างสาระสังเขปประเภทให้ความรู้ จาก ประชากรศึกษา : โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรม : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้ รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา จัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 มีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 35 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมครั้งนี่้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2)เพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษาสามารถวางโครงสร้าง วิธีการ ทางเลือกของนวัตกรรมเพื่อประสิทธิผลในการดำเนินการต้้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา รายงานนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทางด้้านโครงการ และวิธีการนวัตกรรมประชากรเพื่อรับสนองโครงการทางประชากรศึกษา โดยจัดกลุ่มประสบการณ์ดังกล่าวภายใต้หัวข้อดังนี้ ก) การพัฒนาและวางแผนโครงการ ข) ความตื่นตัวและการปฐมนิเทศ ค) องค์การทางการบริหารของโครงการการศึกษาของทั้งระบบในและนอกโรงเรียน ทั้งนี้่โดยจัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มตามประสบการณ์ข้างต้น เพื่ออภิปรายในรายละเอียดของ 4 หัวข้อย่อยของโครงการ คือ (1) การพัฒนาโครงการและการวิจัยและประเมินผล (2) ความตื่นตัว การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม (3) การพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์ และ (4) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบ และปัญหาของโครงสร้างและวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะตัวแบบทางเลือก และแบบแผนของโครงการแต่ละหัวข้อ ส่วนที่สองของรายงานประกอบด้วย รายงานเฉพาะประเทศที่แต่ละประเทศได้บรรยายถึงสถานการณ์ประชากรและประสบการณ์นวัตกรรมของประชากรศึกษาของการศึกษาในและนอกโรงเรียน ส่วนที่สามเป็นภาคผนวก

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์