Information technolgy

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Information technolgy
ศัพท์บัญญัติ: เทคโนโลยีสารสนเทศ
อักษรย่อ: IT
ความหมาย: เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์