Expert system (Computer science)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Expert system (Computer science)
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ: ES
ความหมาย: ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
รายละเอียด:

Expert system หรือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประยุกต์หลักการของเหตุผลและความรู้ในการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ ระบบนี้จะรวบรวมความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ไว้ และสามารถแสดงการวิเคราะห์ได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งมีวิธีการในการประมวลผลข้อมูล โดยการตั้งคำถามให้กับระบบผู้เชี่ยวชาญตอบ และนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุป และช่วยแก้ปัญหา ซึ่งเปรียบได้กับการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ใช้

ตัวอย่างของการนำระบบผู้เชี่ยวชาญไปใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น

  • ด้านการแพทย์ เช่น การให้คำแนะนำหมอในการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย โดยอาศัยการประมวลผลจากประวัติการรักษาต่างๆ อาการ ราคาของยาแก่ผู้ป่วย
  • ด้านการผลิต เช่น การให้คำแนะนำในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เป็นต้น

 

อ้างอิง :

คูคิน, แดน และวัง, เวลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี. (2546). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงใหม่ตลอดเล่ม). กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์