Editorial

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Editorial
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: บทบรรณาธิการ
รายละเอียด: บทบรรณาธิการ (Editorial) คือเรียงความสั้นๆ หรือบทความที่แสดงความคิดเห็น หรือทัศนะ หรือจุดยืนทางความคิดที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง และทักษะ บทความดังกล่าวนี้ประกอบอยู่นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งในความดูแลของกองบรรณาธิการที่จะมอบหมายให้บรรณาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เขียน อาจจะเป็นบรรณาธิการคนใดคนหนึ่งเขียนเป็นประจำหรือสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามแต่ความถนัดของเรื่องที่จะเขียน และบทบรรณาธิการนี้ เปรียบเสมือนกับหัวใจของหนังสือพิมพ์ เป็นตัวตนอันแท้จริงของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ ถือว่าเป็นบทแสดงความคิดเห็นแทนข้อความทั้งเล่ม ซึ่งบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ประเทศอังกฤษจะไม่ใช้คำว่า editorial แต่จะใช้ว่า leader หรือ leading article แทน

บทบรรณาธิการที่มีคุณค่าประกอบด้วยความคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผล ใช้ภาษาที่สื่อสาร ความคิดตรงไปตรงมา และชัดเจน และแจ่มแจ้ง ส่วนรูปแบบและลีลาการเขียนอาจแตกต่างกันไปตามระดับภาษาที่ใช้ ลีลาการเขียน การแสดงความคิดเห็น และการโน้มน้าวความคิดของผู้เขียนแต่ละคน รวมทั้งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของบทบรรณาธิการแต่ละบทด้วย เช่น ต้องการตีความข่าว หรือแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง หรือสนับสนุนเหตุการณ์ หรือกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา หรือผ่อนคลายบรรยากาศ หรือแถลงนโยบายของกองบรรณาธิการ นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ

ลักษณะการใช้ภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มีเอกลักษณ์แตกต่างจากบทความทั่วไปขึ้นอยู่กับรายละเอียด ดังนี้

  1. ระดับภาษาที่ใช้
  2. ลีลาการเขียน
  3. เนื้อหา
  4. การแสดงความคิดเห็น
  5. การโน้มน้าวความคิด
  6. การใช้สรรพนามแทนตัวผู้เขียน

การใช้ภาษาในการเขียนบทบรรณาธิการ มีข้อควรพิจารณาในการใช้ภาษา ดังนี้

  • ระดับภาษา มักจะใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ หรือภาษาระดับไม่เป็นทางการ หรือ ภาษาสนทนา แต่ไม่นิยมใช้ภาษาสแลงและหวือหวาที่เป็นคำเฉพาะสมัยในงานเขียน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ตรงประเด็นทันที และน่าเชื่อถือ และแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน ยกเว้นกรณีที่ผู้เขียน ต้องการสะท้อนอารมณ์ของเรื่องตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริง
  • การใช้สำนวนโวหาร มักจะใช้บรรยายโวหารเป็นหลัก และใช้สาธกโวหาร อุปมาโวหาร ประกอบเพื่อเพิ่มความชัดเจน น่าอ่านมากยิ่งขึ้น  เล่นสำบัดสำนวน หรือสรรคำที่มีความหมายคล้ายกันมาเขียนไว้เพื่อย้ำความคิด
  • ภาพพจน์ นิยมใช้ไม่มากนัก หากจะใช้มักจะใช้การอุปมา อุปลักษณ์ เป็นต้น


อ้างอิง :

Reitz, Joan M. (2004).  Editorial[ตัวเอียง].  Retrieved August 29, 2013, From http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_e.aspx.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์