Download

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Download
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: ดาวน์โหลด
รายละเอียด:

คำว่า ดาวน์โหลด มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง บรรจุลง การก๊อบปี้ การโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า หรือบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไป ดาวน์โหลดหมายถึงการรับไฟล์ และอัปโหลดหมายถึงการส่งไฟล์

ลักษณะการดาวน์โหลด มีหลากหลายมาก ทั้งเรื่องการศึกษาและความบันเทิง เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดหนัง หรือดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดาวน์โหลดริงโทน เป็นต้น

สำหรับในด้านห้องสมุด คำว่า ดาวน์โหลด ส่วนใหญ่หมายถึง การดาวน์โหลดบทความหรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยเฉพาะการดาวน์โหลดบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลด แสดงถึงสถิติการใช้ข้อมูล เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าที่สำคัญในการจัดหาหรือบอกรับได้อีกวิธีหนึ่ง ที่ห้องสมุดใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้ต่อผู้บริหาร

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์