Claim

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Claim
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การทวง
รายละเอียด:

การทวง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ห้องสมุดได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา หนังสือ วารสาร และไม่ได้รับสิ่งพิมพ์ตามกำหนดระยะเวลาที่ผลิตหรือเผยแพร่ บรรณารักษ์ต้องคอยติดตามตรวจสอบว่าห้องสมุดได้รับหนังสือ วารสาร ครบถ้วนหรือไม่ สำหรับช่องทางในการทวง เช่น ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการทางไปรษณีย์ หรือ ส่งอีเมล ถึงสำนักพิมพ์โดยตรง หรือส่งถึงบริษัทผู้แทนจำหน่ายในกรณีที่ห้องสมุดจัดหา/บอกรับ ผ่านบริษัทผู้แทนจำหน่าย

แต่ในปัจจุบัน สำนักพิมพ์บางแห่งเปิดให้บริการทวงผ่านระบบ ซึ่งนับว่าสะดวกมากขึ้น เช่น การทวงวารสารฉบับพิมพ์ผ่านระบบ LibriAccess ของสำนักพิมพ์ Karger Libri เป็นบริการรูปแบบหนึ่งของสำนักพิมพ์ Karger Libri ที่ให้บริการลูกค้าทวงสิ่งพิมพ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระงานของบรรณารักษ์ เป็นระบบการทวงวารสารที่มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย สะดวกในการปฏิบัติงาน ระบบ LibriAccess ให้บริการ 3 รูปแบบ คือ การทวงใหม่ (New Claim) การทวงซ้ำ (Repeat Claim) และการลบรายการวารสารที่ได้รับตัวเล่มแล้ว (Settle) ซึ่งบรรณารักษ์สามารถดำเนินการได้ทันทีผ่านระบบ ลดขั้นตอนในการจัดเตรียมข้อมูลในการทวงของห้องสมุด

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์