Cover

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Cover
ศัพท์บัญญัติ: ปกหนังสือ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ปกหนังสือ
รายละเอียด: เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน

Cover

Cover

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์