Collective work

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Collective work
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: หนังสือรวมเรื่องหลาย ๆ เรื่อง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์