Close shelf system

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Close shelf system
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การจัดชั้นหนังสือระบบชั้นปิด, ระบบชั้นปิด
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์