Book exhibition

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Book exhibition
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: การแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ
รายละเอียด:

ตัวอย่างการจัดนิทรรศการอ่านงานเขียนเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ :

Book exhibition        Book exhibition

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์