Biographical dictionary

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Biographical dictionary
ศัพท์บัญญัติ:
อักษรย่อ:
ความหมาย: อักขรานุกรมชีวประวัติ หนังสืออ้างอิงประเภทชีวประวัติ หนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติ
รายละเอียด: อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical dictionary) คือ หนังสืออ้างอิงทางด้านชีวประวัติ ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลที่มีความสำคัญในอดีตและปัจจุบัน มีการรวบรวมชีวประวัติของบุคคลหลายคนที่กล่าวมานี้ไว้ในเล่มเดียวกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิด ปีตาย ครอบครัว การศึกษา การงาน ตำแหน่ง เกียรติยศ ผลงาน รางวัลต่างๆ และภูมิลำเนา เป็นต้น  โดยทั่วไปจะมีการจัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อบุคคลอันเป็นเจ้าของประวัติเพื่อสะดวกแก่การค้นหา ยกเว้นบางเล่มที่จัดลำดับอย่างอื่นก็จะมีแจ้งไว้ในคำนำ ซึ่งอักขรานุกรมชีวประวัตินั้นจะมีการรวบรวมรายละเอียดของบุคคลค่อนข้างละเอียดกว่านามานุกรม

ประเภทของหนังสืออักขรานุกรมชีวประวัติแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ

 1. อักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลทั่วไป (Universal  Biographical  Dictionry) เป็นหนังสือรวบรวมชีวประวัติของบุคคลสำคัญโดยไม่คำนึงถึงชาติ เชื้อชาติ ศาสนา  ลัทธิการเมือง และอาชีพ ซึ่งจะให้เรื่องราวโดยย่อของบุคคลที่สำคัญเป็นจำนวนมาก
 2. อักขรานุกรมชีวประวัติของบุคคลในชาติหรือภูมิภาค  (National or Regional Biographical Dictionry) เป็นหนังสือรวบรวมชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงชาติใดชาติหนึ่ง หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งไม่จำกัดช่วงสมัยที่มีชีวิตอยู่  ไม่จำกัดอาชีพและเชื้อชาติ
 3. อักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลที่มีอาชีพเดียวกัน  (Professional Biographical  Dictionry) เป็นหนังสือรวมชีวประวัติของบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในอาชีพหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจะรวบรวมประวัติบุคคลำคัญในสาขาวิชาชีพเดียวกัน  หรือบุคคลสำคัญในสาขาวิชาเดียวกัน


ความสำคัญของอักขรานุกรมชีวประวัติ มีดังนี้

 1. เป็นการบันทึกเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
 2. เป็นแรงจูงใจและช่วยให้เกิดความจรรโลงใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับส่วนรวม
 3. เป็นบันทึกเรื่องราวของบุคคลที่มีเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูลและของประเทศ
 4. เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
 5. เป็นบทเรียนของชีวิตให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษา
 6. เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่มีความสำคัญ
 7. เป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์จากบุคคลรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


ประโยชน์ของอักขรานุกรมชีวประวัติ มีดังนี้

 1. เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของบุคคล
 2. เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสะกดชื่อและตำแหน่ง
 3. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนายจ้างในการพิจารณาจ้างบุคคลเข้าทำงาน หรือการเชิญวิทยากรมาบรรยายในโอกาสต่าง ๆ
 4. เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับช่วยนักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดีในการหาข้อมูลย้อนหลังในอดีต


อ้างอิง :

นันทา  วิทวุฒิศักดิ์. (2536). สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: ดี.ดี.บุ๊คสโตร์.

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

Reitz, Joan M. (2004).  Biographical dictionary.  Retrieved August 29, 2013, From http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx.

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์