Bug

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Bug
ศัพท์บัญญัติ: จุดบกพร่อง
อักษรย่อ:
ความหมาย: จุดบกพร่อง
รายละเอียด: จุดบกพร่อง (Bug) เป็นจุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือปัญหาที่ผู้เขียนหรือผู้พัฒนาโปรแกรมทำคำสั่งบกพร่องหรือผิดพลาดกับโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็ตามที่ส่งผลทำให้ระบบและกระบวนการทำงานของโปรแกรมผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ระบบงานทั้งหมด หรือบางส่วนหยุดชะงัก รวมถึงอาจจะสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลสำคัญได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงจุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) อีกด้วย หากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) นั้น สามารถแก้ไขได้โดยการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) แต่หากเกิดกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) นั้น สามารถแก้ไข กำหนดค่าต่างๆ ออกแบบหรือสร้างวงจรกันใหม่

คำว่า Bug เป็นคำศัพท์สแลงซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับปัญหาที่เกิดในภาษากฎหมาย โดยใช้ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเรียกลักษณะจุดบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือปัญหาในซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ที่มีลักษณะเปรียบเทียบกับตัวแมลงขนาดเล็ก ที่เข้าไปก่อความเสียหายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อน จนทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้น ส่วนการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมนั้น จะใช้คำว่า ดีบัก (debug)

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่โปรแกรมเกิด Bug นั้น ระบบจะขึ้นค่า Error และทำให้การทำงานหยุดชะงัก ซึ่งอาจจะเกิดจาก  Syntax error หรือ Runtime error เป็นต้น

 

อ้างอิง :

คูคิน, แดน และวัง, เวลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี. (2546). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (พิมพ์ครั้งที่ 10 ฉบับปรับปรุงใหม่ตลอดเล่ม). กรุงเทพฯ: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.

Reitz, Joan M. (2004).  Bug.  Retrieved July 24, 2013, From http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_b.aspx

เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์