TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย X จำนวน 14 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
X-ray crystallography เอกซเรย์ คริสตัลโลกราฟีเอกซเรย์ คริสตัลโลกราฟี
X-ray spectroscopy เอกซเรย์ สเปกโตรสโคปีเอกซเรย์ สเปกโตรสโคปี
X-rays รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์
Xanthogranuloma, Juvenile แซ็นโตแกรนนูโลมาในเด็กแซ็นโตแกรนนูโลมาในเด็ก
Xara 3D ซารา 3ดีซารา 3ดี
XENIX ซีนิกซ์ซีนิกซ์
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้าความกลัวคนแปลกหน้า
Xerography การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิตการถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต
XHTML (Document markup language) เอ๊กซ์เอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร)เอ๊กซ์เอชทีเอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร)
XML (Document markup language เอกซ์เอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร)เอกซ์เอ็มแอล (ภาษากำหนดเครื่องหมายเอกสาร)
Xtree เอกซ์ทรี.เอกซ์ทรี.
Xylans ไซแลนส์ไซแลนส์
Xylophone ระนาดฝรั่งระนาดฝรั่ง
Xylophone music ดนตรีบรรเลงระนาดฝรั่งดนตรีบรรเลงระนาดฝรั่ง