TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย T จำนวน 916 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
T'ai chiมวยไท้เก็กมวยไท้เก็ก
T-Lymphocytesที-ลิมโฟไซต์ที-ลิมโฟไซต์
T-shirtsเสื้อที-เชิ้ตเสื้อที-เชิ้ต
t-test (Statistics)ที-เทสต์ (สถิติ)ที-เทสต์ (สถิติ)
Tableโต๊ะอาหารโต๊ะอาหาร
Table etiquetteมารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการรับประทานอาหาร
Table serviceบริการที่โต๊ะอาหารบริการที่โต๊ะอาหาร
Table setting and decorationการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหารการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหาร
Table tennisเทเบิลเทนนิสเทเบิลเทนนิส
Tableclothsผ้าปูโต๊ะผ้าปูโต๊ะ
Tablesโต๊ะโต๊ะ
Tablesตารางตาราง
Tabletsยาเม็ดยาเม็ด
Tablewareเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร
Tableware industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร
Tachycardiaภาวะหัวใจเต้นเร็วภาวะหัวใจเต้นเร็ว
Tachycardia, Sinusภาวะหัวใจเต้นเร็วจากไซนัสภาวะหัวใจเต้นเร็วจากไซนัส
Tacticsยุทธวิธียุทธวิธี
Tae kwon doเทควันโดเทควันโด
Taeniaพยาธิตัวตืดทีเนียพยาธิตัวตืดทีเนีย
Tagmemicsแทกมีมิคส์แทกมีมิคส์
Taguchi methods (Quality control)วิธีการทากูชิ (การควบคุมคุณภาพ)วิธีการทากูชิ (การควบคุมคุณภาพ)
Tai (Southeast Asian people)ชาวไทชาวไท
Tai languagesภาษาไทภาษาไท
Tai literatureวรรณกรรมไทวรรณกรรมไท
Tai Phakes (Indic people)ชาวไท พ่าเก่ชาวไท พ่าเก่
Tai Yong (Asian people)ชาวไทยองชาวไทยอง
Tailoringการตัดเย็บสูทการตัดเย็บสูท
Tailoring (Women's)การตัดเย็บสูทสำหรับสตรีการตัดเย็บสูทสำหรับสตรี
Taiwanไต้หวันไต้หวัน
Taj Mahal (Agra, India)ทัช มาฮัล (อัครา, อินเดีย)ทัช มาฮัล (อัครา, อินเดีย)
Takayama-shi (Japan)ทาคายามา (ญี่ปุ่น)ทาคายามา (ญี่ปุ่น)
Takrawตะกร้อ (กีฬา)ตะกร้อ (กีฬา)
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศนักศึกษาปัญญาเลิศ
Talesนิทานนิทาน
Talismansของขลังของขลัง
Talking birdsนกพูดได้นกพูดได้
Talking bookหนังสือแถบเสียงหนังสือแถบเสียง
Tall buildingsอาคารสูงอาคารสูง
Tamarindus indicaมะขามมะขาม
Tangerineส้มเขียวหวานส้มเขียวหวาน
Tangunyikaแทนกันยิก้าแทนกันยิก้า
Tanksแท็งก์น้ำแท็งก์น้ำ
Tanks (Military science)รถถังรถถัง
Tanneriesโรงงานฟอกหนังโรงงานฟอกหนัง
Tantaliteแทนทาไลต์แทนทาไลต์
Tantalumแทนทาลัมแทนทาลัม
Tantalum industryอุตสาหกรรมแทนทาลัมอุตสาหกรรมแทนทาลัม
Tantric Buddhismพุทธศาสนาตันตระพุทธศาสนาตันตระ
Tantrismลัทธิตันตระลัทธิตันตระ
Tanzaniaแทนซาเนียแทนซาเนีย
Taoเต๋าเต๋า
Taoismลัทธิเต๋าลัทธิเต๋า
Taoist literatureวรรณกรรมเต๋าวรรณกรรมเต๋า
Tapaผ้าเปลือกไม้ผ้าเปลือกไม้
Taps and diesเครื่องต๊าปเกลียวและแม่พิมพ์เครื่องต๊าปเกลียวและแม่พิมพ์
Taq polymeraseทัก โพลิเมอเรสทัก โพลิเมอเรส
Tar ; Tarsน้ำมันดินน้ำมันดิน
Target marketingการตลาดเป้าหมายการตลาดเป้าหมาย
Tariffพิกัดอัตราศุลกากรพิกัดอัตราศุลกากร
Tariff on automobile partsพิกัดอัตราศุลกากรชิ้นส่วนรถยนต์พิกัดอัตราศุลกากรชิ้นส่วนรถยนต์
Tariff on automobilesพิกัดอัตราศุลกากรรถยนต์พิกัดอัตราศุลกากรรถยนต์
Tariff on farm produceพิกัดอัตราศุลกากรผลิตผลเกษตรพิกัดอัตราศุลกากรผลิตผลเกษตร
Tariff on liquorsพิกัดอัตราศุลกากรสุราพิกัดอัตราศุลกากรสุรา
Tariff on meat productsพิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Tariff on meat productsพิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พิกัดอัตราศุลกากรผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
Tariff on paperพิกัดอัตราศุลกากรกระดาษพิกัดอัตราศุลกากรกระดาษ
Tariff on poultryพิกัดอัตราศุลกากรสัตว์ปีกพิกัดอัตราศุลกากรกระดาษ
Tariff on riceพิกัดอัตราศุลกากรข้าวพิกัดอัตราศุลกากรข้าว
Tariff preferencesสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
Tariffon steelพิกัดอัตราศุลกากรเหล็กกล้าพิกัดอัตราศุลกากรเหล็กกล้า
Taroเผือกเผือก
Tarot cardsไพ่ทาโรต์ไพ่ทาโรต์
Tartratesทาร์เตรตทาร์เตรต
Tasamanian aboriginesชาวพื้นเมืองแทสเมเนียนชาวพื้นเมืองแทสเมเนียน
Task analysisการวิเคราะห์ภาระกิจการวิเคราะห์ภาระกิจ
Tasmaniaแทสเมเนียแทสเมเนีย
Tasmanian devilทัสมาเนียน เดวิลทัสมาเนียน เดวิล
Tattingการถักแท๊ตการถักแท๊ต
Tattoo artistsช่างสักช่างสัก
Tattooingการสักการสัก
Tax accountingการบัญชีภาษีอากรการบัญชีภาษีอากร
Tax administration and procedureกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากรกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร
Tax assessmentการประเมินภาษีการประเมินภาษี
Tax auditingการสอบบัญชีภาษีอากรการสอบบัญชีภาษีอากร
Tax collectionการจัดเก็บภาษีการจัดเก็บภาษี
Tax courtsศาลภาษีอากรศาลภาษีอากร
Tax creditsเครดิตภาษีเครดิตภาษี
Tax evasionการหนีภาษีการหนีภาษี
Tax exemptionการยกเว้นภาษีอากรการยกเว้นภาษีอากร
Tax expendituresรายจ่ายของรัฐจากภาษีรายจ่ายของรัฐจากภาษี
Tax havensแดนกำบังภาษีแดนกำบังภาษี
Tax incentivesมาตรการทางภาษีอากรมาตรการทางภาษีอากร
Tax incidenceภาระทางภาษีอากรภาระทางภาษีอากร
Tax planningการวางแผนภาษีอากรการวางแผนภาษีอากร
Tax protests and appealsการอุทธรณ์ภาษีอากรการอุทธรณ์ภาษีอากร
Tax refundsการขอคืนภาษีการขอคืนภาษี
Tax revenue estimatingการประมาณรายได้ภาษีการประมาณรายได้ภาษี
Tax sheltersวิธีการลดภาษีวิธีการลดภาษี
Taxationภาษีอากรภาษีอากร
Taxation of aliensภาษีคนต่างด้าวภาษีคนต่างด้าว
Taxicab driversคนขับรถแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่
Taxicabsรถแท็กซี่รถแท็กซี่
Taxidermyการสตัฟฟ์สัตว์การสตัฟฟ์สัตว์
Taximetersมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่มาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่
Taxonomistsนักอนุกรมวิธานนักอนุกรมวิธาน
TCP/IP (Computer network protocal)ทีซีพี/ไอพี (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์)ทีซีพี/ไอพี (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์)
Teaชาชา
Tea making paraphernaliaเครื่องชุดชาเครื่องชุดชา
Tea tradeอุตสาหกรรมชาอุตสาหกรรมชา
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครูสัมฤทธิผลของครู
Teacher orientationการปฐมนิเทศครูการปฐมนิเทศครู
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครูการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ครูบรรณารักษ์
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
Teachersครูครู
Teachers and communityครูกับชุมชนครูกับชุมชน
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์บัณฑิตคุรุศาสตร์
Teachers college studentsนักศึกษาวิทยาลัยครูนักศึกษาวิทยาลัยครู
Teachers collegesวิทยาลัยครูวิทยาลัยครู
Teachers in literatureครูในวรรณกรรมครูในวรรณกรรม
Teachers of homeless childrenครูของเด็กไร้ที่อยู่ครูของเด็กไร้ที่อยู่
Teachers of problem childrenครูของเด็กที่เป็นปัญหาครูของเด็กที่เป็นปัญหา
Teachers' assistantsครูช่วยสอนครูช่วยสอน
Teachers' writingsงานเขียนของครูงานเขียนของครู
Teachers, Foreignครูต่างชาติครูต่างชาติ
Teachingการสอนการสอน
Teachingsคำสอนคำสอน
Teakไม้สักไม้สัก
Team policingการจัดชุดปฏิบัติการตำรวจการจัดชุดปฏิบัติการตำรวจ
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีมคนขับรถบรรทุกเป็นทีม
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีมคนขับรถบรรทุกเป็นทีม
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีมคนขับรถบรรทุกเป็นทีม
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีมคนขับรถบรรทุกเป็นทีม
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีมคนขับรถบรรทุกเป็นทีม
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีมคนขับรถบรรทุกเป็นทีม
Teamworkการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีม
Teapotsกาน้ำชากาน้ำชา
Technical assistanceความช่วยเหลือทางเทคนิคความช่วยเหลือทางเทคนิค
Technical assistance, Frenchความช่วยเหลือทางเทคนิคของฝรั่งเศสความช่วยเหลือทางเทคนิคของฝรั่งเศส
Technical assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางเทคนิคของญี่ปุ่นความช่วยเหลือทางเทคนิคของญี่ปุ่น
Technical assistance, Thaiความช่วยเหลือทางเทคนิคของไทยความช่วยเหลือทางเทคนิคของไทย
Technical educationการศึกษาทางการช่างการศึกษาทางการช่าง
Technical education teachersครูการศึกษาทางการช่างครูการศึกษาทางการช่าง
Technical institutesวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเทคนิค
Technical manualsคู่มือปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงาน
Technical services (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด)งานเทคนิค (ห้องสมุด)
Technical writingการเขียนทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์การเขียนทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Techniqueเทคนิคเทคนิค
Technological forecastingพยากรณ์เทคโนโลยีพยากรณ์เทคโนโลยี
Technological innovationsนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
Technological literacyการรู้จักใช้เทคโนโลยีการรู้จักใช้เทคโนโลยี
Technologistsนักเทคโนโลยีนักเทคโนโลยี
Technologyเทคโนโลยีเทคโนโลยี
Technology and civilizationเทคโนโลยีกับอารยธรรมเทคโนโลยีกับอารยธรรม
Technology and lawเทคโนโลยีกับกฎหมายเทคโนโลยีกับกฎหมาย
Technology and stateเทคโนโลยีกับรัฐเทคโนโลยีกับรัฐ
Technology and youthเทคโนโลยีกับเยาวชนเทคโนโลยีกับเยาวชน
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยีการประเมินเทคโนโลยี
Technology indicatorsเครื่องชี้ภาวะเทคโนโลยีเครื่องชี้ภาวะเทคโนโลยี
Technology transferการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Technology, Pharmaceuticalเทคโนโลยีทางเภสัชกรรมเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
Technology, Radiologicรังสีเทคนิครังสีเทคนิค
Teddybearsตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
Teenage boysวัยรุ่นชายวัยรุ่นชาย
Teenage consumersผู้บริโภควัยรุ่นผู้บริโภควัยรุ่น
Teenage girlsวัยรุ่นสตรีวัยรุ่นสตรี
Teenage mothersมารดาวัยรุ่นมารดาวัยรุ่น
Teenage prostitutionการค้าประเวณีเด็กวัยรุ่นการค้าประเวณีเด็กวัยรุ่น
Teenage sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่นผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่น
Teenagers with mental disabilitiesวัยรุ่นพิการทางจิตวัยรุ่นพิการทางจิต
Telecommunicationโทรคมนาคมโทรคมนาคม
Telecommunication cablesเคเบิลโทรคมนาคมเคเบิลโทรคมนาคม
Telecommunication engineersวิศวกรโทรคมนาคมวิศวกรโทรคมนาคม
Telecommunication equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม
Telecommunication in educationโทรคมนาคมในการศึกษาโทรคมนาคมในการศึกษา
Telecommunication in higher educationโทรคมนาคมในการศึกษาขั้นอุดมศึกษาโทรคมนาคมในการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
Telecommunication in medicineโทรคมนาคมในการแพทย์โทรคมนาคมในการแพทย์
Telecommunication policyนโยบายโทรคมนาคมนโยบายโทรคมนาคม
Telecommunication systemsระบบโทรคมนาคมระบบโทรคมนาคม
Telecommutingการทำงานทางไกลการทำงานทางไกล
Telecommuting centersศูนย์การทำงานทางไกลศูนย์การทำงานทางไกล
Teleconferencingการประชุมทางไกลการประชุมทางไกล
Teleconferencing in educationการประชุมทางไกลในการศึกษาการประชุมทางไกลในการศึกษา
Telegraphโทรเลขโทรเลข
Telemarketingเทเลมาร์เกตติงเทเลมาร์เกตติง
Telematicsเทเลแมติกส์เทเลแมติกส์
Telepathyโทรจิตโทรจิต
Telephoneโทรศัพท์โทรศัพท์
Telephone answering and recording apparatusเครื่องตอบรับและบันทึกเสียงโทรศัพท์เครื่องตอบรับและบันทึกเสียงโทรศัพท์
Telephone answering servicesบริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
Telephone bill paying servicesบริการชำระเงินทางโทรศัพท์บริการชำระเงินทางโทรศัพท์
Telephone callsการสื่อสารทางโทรศัพท์การสื่อสารทางโทรศัพท์
Telephone cardsบัตรโทรศัพท์บัตรโทรศัพท์
Telephone companiesบริษัทโทรศัพท์บริษัทโทรศัพท์
Telephone etiquetteมารยาทในการโทรศัพท์มารยาทในการโทรศัพท์
Telephone in businessโทรศัพท์ในธุรกิจโทรศัพท์ในธุรกิจ
Telephone linesสายโทรศัพท์สายโทรศัพท์
Telephone sellingการขายทางโทรศัพท์การขายทางโทรศัพท์
Telephone supplies industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรศัพท์อุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรศัพท์
Telephone swithching systems, Electronicระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ระบบชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์
Telephone systemsระบบโทรศัพท์ระบบโทรศัพท์
Telephone--Directoriesสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์
Telephone--Directories--Yellow pagesสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
Telephoto lensesเลนส์ถ่ายไกลเลนส์ถ่ายไกล
Teleport Proเทเลพอร์ต โปรเทเลพอร์ต โปร
Teleshoppingเทเลช้อปปิ้งเทเลช้อปปิ้ง
Teleshopping equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทเลช้อปปิ้งอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทเลช้อปปิ้ง
Teletext systemsระบบโทรภาพสารระบบโทรภาพสาร
Teletypeโทรพิมพ์โทรพิมพ์
Televisionโทรทัศน์โทรทัศน์
Television actors and actressesนักแสดงโทรทัศน์นักแสดงโทรทัศน์
Television adaptationsงานดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์งานดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์
Television advertisingโฆษณาทางโทรทัศน์โฆษณาทางโทรทัศน์
Television advertising and childrenโฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็กโฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็ก
Television and childrenโทรทัศน์กับเด็กโทรทัศน์กับเด็ก
Television and familyโทรทัศน์กับครอบครัวโทรทัศน์กับครอบครัว
Television and musicโทรทัศน์กับดนตรีโทรทัศน์กับดนตรี
Television and older peopleโทรทัศน์กับผู้สูงอายุโทรทัศน์กับผู้สูงอายุ
Television and politicsโทรทัศน์กับการเมืองโทรทัศน์กับการเมือง
Television and teenagersโทรทัศน์กับวัยรุ่นโทรทัศน์กับวัยรุ่น
Television and the performin artsโทรทัศน์กับการแสดงโทรทัศน์กับการแสดง
Television and theaterโทรทัศน์กับละครโทรทัศน์กับละคร
Television and womenโทรทัศน์กับสตรีโทรทัศน์กับสตรี
Television and womenโทรทัศน์กับสตรีโทรทัศน์กับสตรี
Television and youthโทรทัศน์กับเยาวชนโทรทัศน์กับเยาวชน
Television announcingการประกาศทางโทรทัศน์การประกาศทางโทรทัศน์
Television authorshipการเขียนบทโทรทัศน์การเขียนบทโทรทัศน์
Television broadcastingการแพร่ภาพทางโทรทัศน์การแพร่ภาพทางโทรทัศน์
Television broadcasting of animated filmsภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์ภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์
Television broadcasting of filmsภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ภาพยนตร์ทางโทรทัศน์
Television broadcasting of musicดนตรีทางโทรทัศน์ดนตรีทางโทรทัศน์
Television broadcasting of newsข่าวโทรทัศน์ข่าวโทรทัศน์
Television broadcasting of sportsกีฬาทางโทรทัศน์กีฬาทางโทรทัศน์
Television broadcasting policyนโยบายการแพร่ภาพทางโทรทัศน์นโยบายการแพร่ภาพทางโทรทัศน์
Television camera operatorsช่างกล้องโทรทัศน์ช่างกล้องโทรทัศน์
Television camerasกล้องถ่ายโทรทัศน์กล้องถ่ายโทรทัศน์
Television comediesรายการชวนหัวทางโทรทัศน์รายการชวนหัวทางโทรทัศน์
Television commercial (Advertisements)ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
Television cooking showsรายการทำอาหารทางโทรทัศน์รายการทำอาหารทางโทรทัศน์
Television criticismการวิจารณ์รายการโทรทัศน์การวิจารณ์รายการโทรทัศน์
Television feature storiesสารคดีทางโทรทัศน์สารคดีทางโทรทัศน์
Television filmภาพยนตร์โทรทัศน์ภาพยนตร์โทรทัศน์
Television frequency allocationการจัดสรรคลื่นความถี่โทรทัศน์การจัดสรรคลื่นความถี่โทรทัศน์
Television graphicsโทรทัศน์กราฟิกโทรทัศน์กราฟิก
Television in community developmentโทรทัศน์ทางการพัฒนาชุมชนโทรทัศน์ทางการพัฒนาชุมชน
Television in educationโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
Television in foreign language educationโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภาษาต่างประเทศโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภาษาต่างประเทศ
Television in health educationโทรทัศน์ในงานสุขศึกษาโทรทัศน์ในงานสุขศึกษา
Television in politicsโทรทัศน์เพื่อการเมืองโทรทัศน์เพื่อการเมือง
Television in religionโทรทัศน์ในงานศาสนาโทรทัศน์ในงานศาสนา
Television in social serviceโทรทัศน์เพื่องานสังคมสงเคราะห์โทรทัศน์เพื่องานสังคมสงเคราะห์
Television journalistsนักสื่อมวลชนทางโทรทัศน์นักสื่อมวลชนทางโทรทัศน์
Television musicดนตรีประกอบในโทรทัศน์ดนตรีประกอบในโทรทัศน์
Television news anchorsผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
Television personalitiesบุคคลในวงการโทรทัศน์บุคคลในวงการโทรทัศน์
Television picture tubesหลอดภาพโทรทัศน์หลอดภาพโทรทัศน์
Television playsละครโทรทัศน์ละครโทรทัศน์
Television plays, Japaneseละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น
Television plays, Koreanละครโทรทัศน์เกาหลีละครโทรทัศน์เกาหลี
Television plays, Thaiละครโทรทัศน์ไทยละครโทรทัศน์ไทย
Television plays, Thaiบทละครโทรทัศน์ไทยบทละครโทรทัศน์ไทย
Television producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับรายการโทรทัศน์ผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับรายการโทรทัศน์
Television program genresประเภทรายการโทรทัศน์ประเภทรายการโทรทัศน์
Television programsรายการโทรทัศน์รายการโทรทัศน์
Television programs for childrenรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
Television programs for womenรายการโทรทัศน์สำหรับสตรีรายการโทรทัศน์สำหรับสตรี
Television programs for youthรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน
Television scriptsบทโทรทัศน์บทโทรทัศน์
Television stationsสถานีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์
Television supplies industryอุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์
Television talk showsรายการทอล์คโชว์รายการทอล์คโชว์
Television viewersผู้ชมโทรทัศน์ผู้ชมโทรทัศน์
Television weathercastingพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์พยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์
Television writersนักประพันธ์บทโทรทัศน์นักประพันธ์บทโทรทัศน์
Temephos ;Temefosทีมีฟอสทีมีฟอส
Tempehเทมเป้เทมเป้
Tempera paintingจิตรกรรมสีฝุ่นจิตรกรรมสีฝุ่น
Temperamentมิติทางอารมณ์มิติทางอารมณ์
Temperatureอุณหภูมิอุณหภูมิ
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิ
Temperature measurementsการวัดอุณหภูมิการวัดอุณหภูมิ
Temperature measuring instrumentsเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอุณหภูมิ
Temple landsที่ดินของวัดที่ดินของวัด
Templesวิหารวิหาร
Temples, Chineseวิหารจีนวิหารจีน
Temples, Khmerวิหารเขมรวิหารเขมร
Temporary employeesลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว
Temporary employment การจ้างงานชั่วคราวการจ้างงานชั่วคราว
Temporomandibular jointข้อขมับและขากรรไกรล่างข้อขมับและขากรรไกรล่าง
Temporomandibular joint diskแผ่นรองข้อต่อข้อขมับและขากรรไกรล่างแผ่นรองข้อต่อข้อขมับและขากรรไกรล่าง
Temporomandibular joint disordersความผิดปกติของข้อขมับและขากรรไกรล่างความผิดปกติของข้อขมับและขากรรไกรล่าง
Temptationอบายมุขอบายมุข
Tendinitisเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ
Tendon injuriesเอ็นยึดบาดเจ็บเอ็นยึดบาดเจ็บ
Tennisเทนนิสเทนนิส
Tennis coachesผู้ฝึกกีฬาเทนนิสผู้ฝึกกีฬาเทนนิส
Tennis playersนักเทนนิสนักเทนนิส
Tenseกาลกาล
Teratogenic agentsสารก่อลูกวิรูปสารก่อลูกวิรูป
Terbutalineเทอบูตาลีนเทอบูตาลีน
Terminally illผู้ป่วยใกล้ตายผู้ป่วยใกล้ตาย
Terminals (Transportation)สถานีขนส่งสถานีขนส่ง
Terminologyศัพท์บัญญัติศัพท์บัญญัติ
Termitesปลวกปลวก
Termitomycesเห็ดโคนเห็ดโคน
Terms and phrasesการบัญญัติศัพท์การบัญญัติศัพท์
Terms and phrasesคำและวลีคำและวลี
Territorial questionsปัญหาเขตแดนปัญหาเขตแดน
Territorial watersน่านน้ำน่านน้ำ
Terrorismการก่อการร้ายการก่อการร้าย
Terrorism and mass mediaการก่อการร้ายกับสื่อมวลชนการก่อการร้ายกับสื่อมวลชน
Terrorism in mass mediaการก่อการร้ายในสื่อมวลชนการก่อการร้ายในสื่อมวลชน
Terrorism victims' familiesครอบครัวของผู้ประสบภัยจากการก่อการร้ายครอบครัวของผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย
Terroristsผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้าย
Test Biasความเอนเอียงในการทดสอบความเอนเอียงในการทดสอบ
Test of English as a Foreign Languageโทเฟลโทเฟล
Test of English for International Communicationโทอิกโทอิก
Testicular neoplasmsเนื้องอกอัณฑะเนื้องอกอัณฑะ
Testingการทดสอบการทดสอบ
Testing laboratoriesห้องปฏิบัติการทดสอบห้องปฏิบัติการทดสอบ
Testosteroneเทสโตสเตอโรนเทสโตสเตอโรน
Tesujiหมากเด็ดหมากเด็ด
Tetanusบาดทะยักบาดทะยัก
Tetraethylleadเตตร้าเอทิลลีดเตตร้าเอทิลลีด
Tetrodotoxinเทโทรโดท็อกซินเทโทรโดท็อกซิน
Text editors (Computer programs)โปรแกรมบรรณาธิกรข้อความโปรแกรมบรรณาธิกรข้อความ
Textbooksแบบเรียนแบบเรียน
Textbooks for foreign speakersแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ
Textile chemicalsสารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอสารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Textile chemistryเคมีสิ่งทอเคมีสิ่งทอ
Textile craftsงานหัตถกรรมผ้างานหัตถกรรมผ้า
Textile designการออกแบบลายผ้าการออกแบบลายผ้า
Textile fabricsผ้าผ้า
Textile fabrics, Ancientผ้าสมัยโบราณผ้าสมัยโบราณ
Textile fabrics, Baroqueผ้าสมัยบาโรกผ้าสมัยบาโรก
Textile fabrics, Byzantineผ้าสมัยไบแซนทีนผ้าสมัยไบแซนทีน
Textile fabrics, Medievalผ้าสมัยกลางผ้าสมัยกลาง
Textile fabrics, Prehistoricผ้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผ้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์
Textile fabrics, Renaissanceผ้าสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาผ้าสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
Textile fabrics, Romanผ้าสมัยโรมันผ้าสมัยโรมัน
Textile factoriesโรงงานทอผ้าโรงงานทอผ้า
Textile fibersเส้นใยผ้าเส้นใยผ้า
Textile fibers, Syntheticใยสังเคราะห์ใยสังเคราะห์
Textile industryอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมสิ่งทอ
Textile machineryเครื่องจักรกลสิ่งทอเครื่องจักรกลสิ่งทอ
Textile paintingจิตรกรรมลายผ้าจิตรกรรมลายผ้า
Textile printingการพิมพ์ลายผ้าการพิมพ์ลายผ้า
Textile researchวิจัยสิ่งทอวิจัยสิ่งทอ
Textile wasteของเสียจากสิ่งทอของเสียจากสิ่งทอ
Textile workersคนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอคนงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Textsตำราเรียนตำราเรียน
Textsเนื้อร้องเนื้อร้อง
Thai ampherอำเภออำเภอ
Thai character sets (Data processing)ชุดอักขระภาษาไทย (การประมวลผลข้อมูล)ชุดอักขระภาษาไทย (การประมวลผลข้อมูล)
Thai Deng (Tai people)ชาวไทยเดิ้งชาวไทยเดิ้ง
Thai dramaบทละครไทยบทละครไทย
Thai drama (Comedy)บทละครไทย (ละครชวนหัว)บทละครไทย (ละครชวนหัว)
Thai essaysความเรียงไทยความเรียงไทย
Thai fictionนวนิยายไทยนวนิยายไทย
Thai languageภาษาไทยภาษาไทย
Thai lettersจดหมายไทยจดหมายไทย
Thai literatureวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทย
Thai Lotus 1-2-3 (Computer file)ไทย โลตัส 1-2-3 (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ไทย โลตัส 1-2-3 (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Thai MIDI Player (Computer file)ไทย มิดี้ เพลย์เยอร์ (แฟ้มข้อมุลคอมพิวเตอร์)ไทย มิดี้ เพลย์เยอร์ (แฟ้มข้อมุลคอมพิวเตอร์)
Thai newspapersหนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ไทย
Thai paintersจิตรกรไทยจิตรกรไทย
Thai peopleชาวญัฮกุ้รชาวญัฮกุ้ร
Thai periodicalsวารสารไทยวารสารไทย
Thai poetryกวีนิพนธ์ไทยกวีนิพนธ์ไทย
Thai propertyทรัพย์สินไทยทรัพย์สินไทย
Thai Red Crossสภากาชาดไทยสภากาชาดไทย
Thai Search 2000ไทยเสิร์ช 2000ไทยเสิร์ช 2000
Thai studentsนักศึกษาไทยนักศึกษาไทย
Thai studentsนักเรียนไทยนักเรียนไทย
Thai teachersครูภาษาไทยครูภาษาไทย
Thai typeตัวพิมพ์ไทยตัวพิมพ์ไทย
Thai wit and humorเชาว์และอารมณ์ขันแบบไทยเชาว์และอารมณ์ขันแบบไทย
Thai-Myanmar Friendship Bridgeสะพานมิตรภาพไทย-พม่าสะพานมิตรภาพไทย-พม่า
THAICOM satellitesดาวเทียมไทยคมดาวเทียมไทยคม
Thailandไทยไทย
Thailand IT Year, 1995ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
Thailand Quality Awardรางวัลคุณภาพแห่งชาติรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
Thailand, Centralไทย (ภาคกลาง)ไทย (ภาคกลาง)
Thailand, Easternไทย (ภาคตะวันออก)ไทย (ภาคตะวันออก)
Thailand, Gulf ofอ่าวไทยอ่าวไทย
Thailand, Northeasternไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Thailand, Northernไทย (ภาคเหนือ)ไทย (ภาคเหนือ)
Thailand, Southeasternไทย (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงใต้)
Thailand, Southernไทย (ภาคใต้)ไทย (ภาคใต้)
Thailand, Westernไทย (ภาคตะวันตก)ไทย (ภาคตะวันตก)
Thailand. Air Forceไทย. กองทัพอากาศไทย. กองทัพอากาศ
Thailand. Armyไทย. กองทัพบกไทย. กองทัพบก
Thailand. National Assembly. House of Representativesไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎรไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร
Thailand. National Assembly. Senateไทย. รัฐสภา. วุฒิสภาไทย. รัฐสภา. วุฒิสภา
Thailand. Navyไทย. กองทัพเรือไทย. กองทัพเรือ
Thailand. The National Assemblyไทย. รัฐสภาไทย. รัฐสภา
Thaisชาวไทยชาวไทย
Thalassemiaธาลัสซีเมียธาลัสซีเมีย
Thammasat Universityมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thawarawadi (Kingdom)ทวาราวดี (อาณาจักร)ทวาราวดี (อาณาจักร)
The College of Pedeatricians of Thailandวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
The Three Kingdomsสามก๊กสามก๊ก
Theaterละครละคร
Theater and societyละครกับสังคมละครกับสังคม
Theater and youthละครกับเยาวชนละครกับเยาวชน
Theater architectureสถาปัตยกรรมโรงละครสถาปัตยกรรมโรงละคร
Theatersโรงมหรสพโรงมหรสพ
Theatrical companiesบริษัทละครบริษัทละคร
Theatrical makeupการแต่งหน้าในการแสดงการแต่งหน้าในการแสดง
Theatrical producers and directorsผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละครผู้อำนวยการผลิตและผู้กำกับการแสดงละคร
Theatrical publishingการจัดพิมพ์วรรณกรรมการแสดงการจัดพิมพ์วรรณกรรมการแสดง
Theftการลักทรัพย์การลักทรัพย์
Theileriaไธเลเรียไธเลเรีย
Theologyเทววิทยาเทววิทยา
Theology, Doctrinalเทววิทยาหลักธรรมเทววิทยาหลักธรรม
Theophyllineธีโอฟิลลีนธีโอฟิลลีน
Theory of constraints (Management)ทฤษฎีข้อจำกัด (การจัดการ)ทฤษฎีข้อจำกัด (การจัดการ)
Therapeutic community ; Therapeutic communitiesชุมชนบำบัดชุมชนบำบัด
Therapeutic equivalencyสมมูลย์การรักษาสมมูลย์การรักษา
Therapeutic touchการรักษาด้วยการสัมผัสการรักษาด้วยการสัมผัส
Therapeutic useการใช้รักษาการใช้รักษา
Therapeuticsการรักษาโรคการรักษาโรค
Therapyการรักษาการรักษา
Theravada Buddhismนิกายเถรวาทนิกายเถรวาท
Thermal analysis in earth sciencesการวิเคราะห์ความร้อนในทางโลกวิทยาการวิเคราะห์ความร้อนในทางโลกวิทยา
Thermal conductivityสภาพนำความร้อนสภาพนำความร้อน
Thermal propertiesคุณสมบัติอุณหภาพคุณสมบัติอุณหภาพ
Thermistorsเทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์
Thermodynamicsอุณหพลศาสตร์อุณหพลศาสตร์
Thermoelectric coolingการหล่อเย็นเทอร์โมอิเล็กตริกการหล่อเย็นเทอร์โมอิเล็กตริก
Thermoformingการขึ้นรูปด้วยความร้อนการขึ้นรูปด้วยความร้อน
Thermometric titrationเทอร์โมเมตริก ไทเตรชันเทอร์โมเมตริก ไทเตรชัน
Thermophilic bacteriaเทอร์โมฟิลิก แบคทีเรียเทอร์โมฟิลิก แบคทีเรีย
Thermoplasticsเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติก
Thermosetting plasticsเทอร์โมเซทติ้ง พลาสติกเทอร์โมเซทติ้ง พลาสติก
Thermosyphonsเทอร์โมไซฟอนเทอร์โมไซฟอน
Thesauriศัพท์สัมพันธ์ศัพท์สัมพันธ์
Thiazolidinedionesไธอะโซลิดีนไดโอนไธอะโซลิดีนไดโอน
Thick filmsฟิล์มหนาฟิล์มหนา
Thickness measurementการวัดความหนาการวัดความหนา
Thievesขโมยขโมย
Thimerosalไธเมอโรซาลไธเมอโรซาล
Thin filmsฟิล์มบางฟิล์มบาง
Thin layer chromatographyทิน เลเยอร์ โครมาโทกราฟีทิน เลเยอร์ โครมาโทกราฟี
Things (Law)ทรัพย์ (กฎหมาย)ทรัพย์ (กฎหมาย)
Thiocyanatesไธโอไซยาเนทไธโอไซยาเนท
Thirty Years' War, 1618-1648สงครามสามสิบปี, ค.ศ. 1618-1648สงครามสามสิบปี, ค.ศ. 1618-1648
Thoracic diseasesโรคทรวงอกโรคทรวงอก
Thoracic injuriesทรวงอกบาดเจ็บทรวงอกบาดเจ็บ
Thoracic surgeryศัลยกรรมทรวงอกศัลยกรรมทรวงอก
Thoracotomyศัลยกรรมผนังทรวงอกศัลยกรรมผนังทรวงอก
Thoraxทรวงอกทรวงอก
Thorium oresสินแร่ทอเรียมสินแร่ทอเรียม
Thought and thinkingความคิดและการคิดความคิดและการคิด
Threadด้ายด้าย
Threat (Psychology)การข่มขวัญ (จิตวิทยา)การข่มขวัญ (จิตวิทยา)
Three seals lawกฎหมายตราสามดวงกฎหมายตราสามดวง
Three-dimensional display systemsระบบแสดงผลแบบสามมิติระบบแสดงผลแบบสามมิติ
Threefold refugeพระรัตนตรัยพระรัตนตรัย
Threshingการนวดการนวด
Threshing machinesเครื่องนวดเมล็ดพืชเครื่องนวดเมล็ดพืช
Thrift institutionsสถาบันการเงินเพื่อการออมทรัพย์สถาบันการเงินเพื่อการออมทรัพย์
Thripsเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟ
Thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดต่ำภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
Thrombocytosisภาวะเกล็ดเลือดสูงภาวะเกล็ดเลือดสูง
Thromboembolismลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด
Thrombolytic therapyการรักษาโดยการละลายลิ่มเลือดการรักษาโดยการละลายลิ่มเลือด
Thrombophiliaแนวโน้มเกิดหลอดเลือดอุดตันแนวโน้มเกิดหลอดเลือดอุดตัน
Thrombosisภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือดภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
Thumbprints in artลายนิ้วหัวแม่มือในศิลปะลายนิ้วหัวแม่มือในศิลปะ
Thunbergiaรางจืดรางจืด
Thymidylate synthaseไธมิไดเลท ซินเทสไธมิไดเลท ซินเทส
Thymomaธัยโมมาธัยโมมา
Thyroid diseasesโรคต่อมไทรอยด์โรคต่อมไทรอยด์
Thyroid glandต่อมไทรอยด์ต่อมไทรอยด์
Thyroid hormonesไทรอยด์ฮอร์โมนไทรอยด์ฮอร์โมน
Thyroid neoplasmsเนื้องอกต่อมไทรอยด์เนื้องอกต่อมไทรอยด์
Thyroid noduleก้อนเล็กของต่อมไทรอยด์ก้อนเล็กของต่อมไทรอยด์
Thyroidectomyศัลยกรรมต่อมไทรอยด์ศัลยกรรมต่อมไทรอยด์
Thyrotoxicosisต่อมธัยรอยด์เป็นพิษต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ
Tiananmen Square incident, 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989
Tibet (China)ทิเบต (จีน)ทิเบต (จีน)
Tibiaกระดูกแข้งกระดูกแข้ง
Tibial fracturesกระดูกแข้งหักกระดูกแข้งหัก
Tidal currentsน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลง
Tidal powerพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
Tie-dyeingการมัดย้อมการมัดย้อม
Tie-ins (Marketing)การพ่วงขาย (การตลาด)การพ่วงขาย (การตลาด)
Tiger motorcycleจักรยานยนต์ไทเกอร์จักรยานยนต์ไทเกอร์
Tiger tradeการค้าเสือการค้าเสือ
Tigersเสือเสือ
Tile industryอุตสาหกรรมกระเบื้องอุตสาหกรรมกระเบื้อง
Tile layingการปูกระเบื้องการปูกระเบื้อง
Tilesกระเบื้องกระเบื้อง
Tiles in interior decorationกระเบื้องในงานตกแต่งภายในกระเบื้องในงานตกแต่งภายใน
Tiles, Roofingกระเบื้องหลังคากระเบื้องหลังคา
Tillageการเตรียมดินเพาะปลูกการเตรียมดินเพาะปลูก
Timberไม้ต้นไม้ต้น
Timber jointsข้อต่อไม้ข้อต่อไม้
Timeเวลาเวลา
Time (Law)เวลา (กฎหมาย)เวลา (กฎหมาย)
Time and economic reactionsเวลากับปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจเวลากับปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจ
Time Line (Computer program)ไทม์ ไลน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)ไทม์ ไลน์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Time managementการบริหารเวลาการบริหารเวลา
Time management surveysการสำรวจการบริหารเวลาการสำรวจการบริหารเวลา
Time studyการศึกษาเวลาการศึกษาเวลา
Time-domain analysisการวิเคราะห์ในอาณาจักรเวลาการวิเคราะห์ในอาณาจักรเวลา
Time-series analysisการวิเคราะห์อนุกรมเวลาการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Timesharing (Real estate)ไทม์แชริ่ง (อสังหาริมทรัพย์)ไทม์แชริ่ง (อสังหาริมทรัพย์)
Timing beltsสายพานเพลาลูกเบี้ยวสายพานเพลาลูกเบี้ยว
Timor Timur (Indonesia)ติมอร์ตะวันออก (อินโดนีเซีย)ติมอร์ตะวันออก (อินโดนีเซีย)
Tinดีบุกดีบุก
Tin industryอุตสาหกรรมดีบุกอุตสาหกรรมดีบุก
Tin mines and miningเหมืองดีบุกและการทำเหมืองเหมืองดีบุกและการทำเหมือง
Tinplateแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
Tinplate industryอุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกอุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
Tire fabricsผ้ายางล้อผ้ายางล้อ
Tire industryอุตสาหกรรมยางล้ออุตสาหกรรมยางล้อ
Tire industry workersคนงานในอุตสาหกรรมยางล้อคนงานในอุตสาหกรรมยางล้อ
Tiresยางล้อยางล้อ
Tissue conditioning (Dental)การปรับสภาพเนื้อเยื่อ (ทางทันตกรรม)การปรับสภาพเนื้อเยื่อ (ทางทันตกรรม)
Tissue engineeringวิศวกรรมเนื้อเยื่อวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
Tissue preservationการสงวนและรักษาเนื้อเยื่อการสงวนและรักษาเนื้อเยื่อ
tissuesเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อ
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์นามแสดงศักดิ์
Titlingการทำไตเติ้ลการทำไตเติ้ล
TK!Solver (Computer program)ทีเค ซอลเวอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)ทีเค ซอลเวอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Toadsคางคกคางคก
Toadyismสอพลอสอพลอ
Tobaccoยาสูบยาสูบ
Tobacco curingการบ่มใบยาสูบการบ่มใบยาสูบ
Tobacco industryอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมยาสูบ
Tobacco smoke pollutionมลพิษของควันจากยาสูบมลพิษของควันจากยาสูบ
Tobacco useการใช้ยาสูบการใช้ยาสูบ
Tobacco useพฤติกรรมการใช้ยาสูบพฤติกรรมการใช้ยาสูบ
Tocolysisการให้ยาระงับการหดรัดตัวของมดลูกการให้ยาระงับการหดรัดตัวของมดลูก
Toddlersเด็กวัยหัดเดินเด็กวัยหัดเดิน
Tofuเต้าหู้เต้าหู้
Toilet paperกระดาษชำระกระดาษชำระ
Toilet preparationsเครื่องใช้ในห้องน้ำเครื่องใช้ในห้องน้ำ
Toiletsส้วมส้วม
Tokyo (Japan)โตเกียว (ญี่ปุ่น)โตเกียว (ญี่ปุ่น)
Tolerationความอดกลั้นความอดกลั้น
Toll roadsทางหลวงที่มีค่าผ่านทางทางหลวงที่มีค่าผ่านทาง
Tollsค่าผ่านทางค่าผ่านทาง
Tolueneโทลูอีนโทลูอีน
Tomato industryอุตสาหกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรมมะเขือเทศ
Tomato productsผลิตภัณฑ์มะเขือเทศผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ
Tomatoesมะเขือเทศมะเขือเทศ
Tombsหลุมฝังศพหลุมฝังศพ
Tomography, Optical coherenceการตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยเลเซอร์การตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยเลเซอร์
Tomography, X-rayการบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์การบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์
Tomography, x-ray computedการบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์ด้วยคอมพิวเตอร์การบันทึกภาพรังสีโทโมกราฟีย์ด้วยคอมพิวเตอร์
Tone (Phonetics)วรรณยุกต์ (สัทศาสตร์)วรรณยุกต์ (สัทศาสตร์)
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต)
Tongueลิ้นลิ้น
Tongue diseasesโรคลิ้นโรคลิ้น
Tonsillectomyการตัดต่อมทอนซิลการตัดต่อมทอนซิล
Tool and die industryอุตสาหกรรมแม่พิมพ์อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
ToolBookทูลบุ๊คทูลบุ๊ค
Toolsเครื่องมือเครื่องมือ
Toona ; Cedrelaทูนาทูนา
Toona ciliataยมหอมยมหอม
Tooth ; Teethฟันฟัน
Tooth apexปลายรากฟันปลายรากฟัน
Tooth attritionฟันสึกฟันสึก
Tooth avulsionฟันเคลื่อนจากเบ้าฟันฟันเคลื่อนจากเบ้าฟัน
Tooth bleachingการฟอกสีฟันการฟอกสีฟัน
Tooth demineralizationการสูญเสียแร่ธาตุของฟันการสูญเสียแร่ธาตุของฟัน
Tooth diseasesโรคฟันโรคฟัน
Tooth erosionการสึกกร่อนของฟันการสึกกร่อนของฟัน
Tooth extractionการถอนฟันการถอนฟัน
Tooth fracturesฟันแตกฟันแตก
Tooth injuriesฟันบาดเจ็บฟันบาดเจ็บ
Tooth preparationการเตรียมฟันการเตรียมฟัน
Tooth replantationการปลูกฟันการปลูกฟัน
Tooth resorptionการละลายของฟันการละลายของฟัน
Tooth rootรากฟันรากฟัน
Tooth socketเบ้าฟันเบ้าฟัน
Tooth, Artificialฟันเทียมฟันเทียม
Tooth, Impactedฟันคุดฟันคุด
Tooth, Nonvitalฟันตายฟันตาย
Toothbrushesแปรงสีฟันแปรงสีฟัน
Toothbrushingการแปรงฟันการแปรงฟัน
Toothpicksไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟัน
Topographic mapsแผนที่แสดงภูมิประเทศแผนที่แสดงภูมิประเทศ
Topographical surveyingการรังวัดภูมิประเทศการรังวัดภูมิประเทศ
Topologyโทโพโลยีโทโพโลยี
Torquemetersเครื่องวัดแรงบิดเครื่องวัดแรงบิด
Tort liability of banksความรับผิดฐานละเมิดของธนาคารความรับผิดฐานละเมิดของธนาคาร
Tort liability of corporationsความรับผิดฐานละเมิดขององค์การความรับผิดฐานละเมิดขององค์การ
Tortsละเมิดละเมิด
Tortureทรมานทรมาน
Torture (International law)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Tossa juteปอโมเฮยะปอโมเฮยะ
Total productive maintenanceการบำรุงรักษาทวีผลเบ็ดเสร็จการบำรุงรักษาทวีผลเบ็ดเสร็จ
Total quality managementการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จ
Total quality management in educationการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จทางการศึกษาการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จทางการศึกษา
Total quality management in governmentการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จทางราชการการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จทางราชการ
Tour bus linesการเดินรถท่องเที่ยวการเดินรถท่องเที่ยว
Tour busesรถท่องเที่ยวรถท่องเที่ยว
Tour guides (Persons)มัคคุเทศก์มัคคุเทศก์
Tourismอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Tourism and city planningอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับผังเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับผังเมือง
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวสถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว
Tourist information centersศูนย์ให้บริการข่าวสารการท่องเที่ยวศูนย์ให้บริการข่าวสารการท่องเที่ยว
Tourist policeตำรวจท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยว
Touristsนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว
Tournament fishingการแข่งขันจับปลาการแข่งขันจับปลา
Towel industryอุตสาหกรมผ้าขนหนูอุตสาหกรมผ้าขนหนู
Towelsผ้าขนหนูผ้าขนหนู
Towingการลากจูงการลากจูง
Toxicityความเป็นพิษความเป็นพิษ
Toxicologyพิษวิทยาพิษวิทยา
Toxigenic fungiเชื้อราที่เป็นพิษเชื้อราที่เป็นพิษ
Toxinsพิษจากธรรมชาติพิษจากธรรมชาติ
Toy dogsสุนัขพันธุ์เล็กสุนัขพันธุ์เล็ก
Toy industryอุตสาหกรรมของเล่นอุตสาหกรรมของเล่น
Toy lending librariesห้องสมุดของเล่นห้องสมุดของเล่น
Toy makingการประดิษฐ์ของเล่นการประดิษฐ์ของเล่น
Toyata vansรถตู้โตโยต้ารถตู้โตโยต้า
Toyota automobilesรถยนต์โตโยต้ารถยนต์โตโยต้า
Toyota Tiger truckรถกระบะโตโยต้า ไทเกอร์รถกระบะโตโยต้า ไทเกอร์
Toyota trucksรถบรรทุกโตโยต้ารถบรรทุกโตโยต้า
Toysของเล่นของเล่น
Trabeculectomyศัลยกรรมทราเบคคูเลคโตมี่ศัลยกรรมทราเบคคูเลคโตมี่
Trace elementsแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย
Tracheaท่อลมท่อลม
Tracheostomyการเจาะคอการเจาะคอ
Trackแนวทางแนวทาง
Trackingการตามรอยการตามรอย
Tractionการถ่วงดึงกระดูกการถ่วงดึงกระดูก
Tractor industryอุตสาหกรรมรถแทรคเตอร์อุตสาหกรรมรถแทรคเตอร์
Tractorsรถแทรคเตอร์รถแทรคเตอร์
Trade associationsสมาคมอุตสาหกรรมและการบริการสมาคมอุตสาหกรรมและการบริการ
Trade blocsกลุ่มการค้ากลุ่มการค้า
Trade regulationระเบียบการค้าระเบียบการค้า
Trade routesเส้นทางการค้าเส้นทางการค้า
Trade secretsความลับทางการค้าความลับทางการค้า
Trade showsงานแสดงสินค้างานแสดงสินค้า
Trade-related investment measuresมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้ามาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า
Trademark infringementการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า
Trademarksเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้า
Trademarks (International law)เครื่องหมายการค้า (กฎหมายระหว่างประเทศ)เครื่องหมายการค้า (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Trading companiesบริษัทการค้าระหว่างประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
Traditional ecological knowledgeความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม
Trafficการจราจรการจราจร
Traffic accident investigationการสืบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนนการสืบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน
Traffic accident victimsผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
Traffic accidentsอุบัติเหตุทางถนนอุบัติเหตุทางถนน
Traffic congestionจราจรแออัดจราจรแออัด
Traffic controlการควบคุมจราจรการควบคุมจราจร
Traffic courtsศาลจราจรศาลจราจร
Traffic densityความหนาแน่นในการจราจรความหนาแน่นในการจราจร
Traffic engineeringวิศวกรรมจราจรวิศวกรรมจราจร
Traffic estimationการประมาณค่าการจราจรการประมาณค่าการจราจร
Traffic flowปริมาณจราจรปริมาณจราจร
Traffic noiseเสียงรบกวนจากการจราจรเสียงรบกวนจากการจราจร
Traffic policeตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวง
Traffic policeตำรวจจราจรตำรวจจราจร
Traffic regulationsกฎหมายจราจรกฎหมายจราจร
Traffic safetyความปลอดภัยในท้องถนนความปลอดภัยในท้องถนน
Traffic safety and childrenความปลอดภัยในท้องถนนกับเด็กความปลอดภัยในท้องถนนกับเด็ก
Traffic signs and signalsเครื่องหมายและสัญญาณจราจรเครื่องหมายและสัญญาณจราจร
Traffic speedความเร็วในการจราจรความเร็วในการจราจร
Traffic surveysการสำรวจจราจรการสำรวจจราจร
Traffic violationsการฝ่าฝืนกฎจราจรการฝ่าฝืนกฎจราจร
Trailersรถพ่วงรถพ่วง
Trailsทางเดินทางเดิน
Trainingการฝึกอบรมการฝึกอบรม
Trainingการฝึกหัดการฝึกหัด
Training manualsคู่มือการฝึกอบรมคู่มือการฝึกอบรม
Training needsความต้องการในการฝึกอบรมความต้องการในการฝึกอบรม
Tramadolทรามาดอลทรามาดอล
Trampsคนเร่ร่อนคนเร่ร่อน
Tranexamic acidกรดทรานเอ็กซามิกกรดทรานเอ็กซามิก
Transaction costsค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมค่าใช้จ่ายทางธุรกรรม
Transactional analysisการวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์การวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์
Transborder data flowกระแสข้อมูลข้ามเขตกระแสข้อมูลข้ามเขต
Transborder ethnic groupsกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามเขตกลุ่มชาติพันธุ์ข้ามเขต
Transboundary pollutionมลพิษข้ามแดนมลพิษข้ามแดน
Transcendental Meditationการเข้าฌานแบบโลกุตตระการเข้าฌานแบบโลกุตตระ
Transcutaneous electric nerve stimulationการกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านทางผิวหนังการกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านทางผิวหนัง
Transducersทรานส์ดิวเซอร์ทรานส์ดิวเซอร์
Transferการโอนย้ายการโอนย้าย
Transfer of trainingการถ่ายโอนจากการเรียนการถ่ายโอนจากการเรียน
Transfer pricingการกำหนดราคาโอนการกำหนดราคาโอน
Transformations (Mathematics)การแปลง (คณิตศาสตร์)การแปลง (คณิตศาสตร์)
Transgenic organismsสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุ์สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุ์
Transgenic organisms industryอุตสาหกรรมสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุ์อุตสาหกรรมสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุ์
Transgenic plantsพืชตัดแต่งพันธุ์พืชตัดแต่งพันธุ์
Transients (Electricity)ภาวะชั่วครู่ (ไฟฟ้า)ภาวะชั่วครู่ (ไฟฟ้า)
Transistor amplifiersวงจรขยายทรานซิสเตอร์วงจรขยายทรานซิสเตอร์
Transistor audio amplifiersเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์เครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์
Transistor circuitsวงจรทรานซิสเตอร์วงจรทรานซิสเตอร์
Transistor radiosวิทยุทรานซิสเตอร์วิทยุทรานซิสเตอร์
Transistor television receiversโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์โทรทัศน์ทรานซิสเตอร์
Transistor-transistor logic circuitsวงจรตรรกทรานซิสเตอร์-ทรานซิสเตอร์วงจรตรรกทรานซิสเตอร์-ทรานซิสเตอร์
Transit, Internationalการขนส่งระหว่างประเทศการขนส่งระหว่างประเทศ
Transit, Internationalการขนส่งผ่านเขตแดนการขนส่งผ่านเขตแดน
Transition metal oxidesออกไซด์ของโลหะเปลี่ยนสถานะออกไซด์ของโลหะเปลี่ยนสถานะ
Transitorsทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์
Translatingการแปลใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลังชื่อเรื่องแบบฉบับของงานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์ ชื่อเฉพาะของภาษา กลุ่มภาษาและหัวเรื่องตามเนื้อหา
Translating and interpretingการแปลและการตีความการแปลและการตีความ
Translating in (name of language)การแปลเป็นภาษา...การแปลเป็นภาษา...
Translating servicesบริการแปลบริการแปล
Translationsงานแปลงานแปล
Translations into (name of language)แปลเป็นภาษา...แปลเป็นภาษา...
Translatorsนักแปลนักแปล
Transliterationการถอดตัวอักษรการถอดตัวอักษร
Translocation, Geneticการสลับตำแหน่งในทางพันธุกรรมการสลับตำแหน่งในทางพันธุกรรม
Transmissionการส่งผ่านการส่งผ่าน
Transmissionการแพร่เชื้อการแพร่เชื้อ
Transmission devicesอุปกรณ์เกียร์อุปกรณ์เกียร์
Transmission devices, Automaticอุปกรณ์เกียร์อัตโนมัติอุปกรณ์เกียร์อัตโนมัติ
Transmission electron microcopyการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน
Transmission mechanism (Monetary policy)กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน
Transmitter-receiversเครื่องรับ-ส่งเครื่องรับ-ส่ง
Transmitters and transmissionเครื่องส่งและการถ่ายทอดเครื่องส่งและการถ่ายทอด
Transnational crimeอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติ
Transparenciesภาพโปร่งใสภาพโปร่งใส
Transparencies in educationภาพโปร่งใสในการศึกษาภาพโปร่งใสในการศึกษา
Transplantationการปลูกถ่ายการปลูกถ่าย
Transport theoryทฤษฎีการนำพาทฤษฎีการนำพา
Transport workersคนงานในกิจการขนส่งคนงานในกิจการขนส่ง
Transportationการขนส่งการขนส่ง
Transportation and stateการขนส่งกับรัฐการขนส่งกับรัฐ
Transportation buildingsอาคารสถานีขนส่งอาคารสถานีขนส่ง
Transportation engineeringวิศวกรรมการขนส่งวิศวกรรมการขนส่ง
Transportation geographyภูมิศาสตร์การขนส่งภูมิศาสตร์การขนส่ง
Transportation of patientsการลำเลียงผู้ป่วยการลำเลียงผู้ป่วย
Transportation, Automotiveการขนส่งทางบกการขนส่งทางบก
Transputersทรานพิวเตอร์ทรานพิวเตอร์
Transsexualismลักเพศลักเพศ
Transsexualsคนลักเพศคนลักเพศ
Transurethral resection of prostateการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะการผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านท่อปัสสาวะ
Transvestismลักเพศเทียมลักเพศเทียม
Transvestitesคนลักเพศเทียมคนลักเพศเทียม
Trappingการดักสัตว์การดักสัตว์
Trauma centersศูนย์การแพทย์อุบัติเหตุศูนย์การแพทย์อุบัติเหตุ
Traumatologyวิทยารักษาบาดแผลวิทยารักษาบาดแผล
Travelการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
Travel agentsบริษัทนำเที่ยวบริษัทนำเที่ยว
Travel costsค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
Travel etiquetteมารยาทในการเดินทางมารยาทในการเดินทาง
Travel on televisionการท่องเที่ยวในโทรทัศน์การท่องเที่ยวในโทรทัศน์
Travel photographyการถ่ายภาพท่องเที่ยวการถ่ายภาพท่องเที่ยว
Travel time (Traffic engineering)เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร)เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร)
Travel writingการเขียนการท่องเที่ยวการเขียนการท่องเที่ยว
Travel, Medievalการท่องเที่ยวสมัยกลางการท่องเที่ยวสมัยกลาง
Travelersนักเดินทางนักเดินทาง
Travelers' checksเช็คเดินทางเช็คเดินทาง
Traveling sales personnelพนักงานเดินตลาดพนักงานเดินตลาด
Trawlers (Vessels)เรืออวนลากเรืออวนลาก
Trawls and trawlingอวนและการลากอวนอวนและการลากอวน
Treatiesสัญญาระหว่างประเทศสัญญาระหว่างประเทศ
Treatmentการรักษาการรักษา
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968)
Treaty-making powerอำนาจในการทำหนังสือสัญญาอำนาจในการทำหนังสือสัญญา
Tree cropsไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจ
Tree farmsสวนป่าสวนป่า
Tree plantingการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้
Tree tappingการกรีดต้นไม้การกรีดต้นไม้
Treesต้นไม้ต้นไม้
Trees (Graph theory)ต้นไม้ (ทฤษฎีกราฟ)ต้นไม้ (ทฤษฎีกราฟ)
Trees in artต้นไม้ในศิลปะต้นไม้ในศิลปะ
Trees in citiesต้นไม้ในเมืองต้นไม้ในเมือง
Trees in literatureต้นไม้ในวรรณกรรมต้นไม้ในวรรณกรรม
Trees, Care ofการดูแลต้นไม้การดูแลต้นไม้
Trees, Fossilซากต้นไม้ดึกดำบรรพ์ซากต้นไม้ดึกดำบรรพ์
Trematodaพยาธิใบไม้ทรีมาโตดาพยาธิใบไม้ทรีมาโตดา
Trematode infectionsการติดเชื้อพยาธิใบไม้การติดเชื้อพยาธิใบไม้
Trespassความผิดฐานบุกรุกความผิดฐานบุกรุก
Triageการคัดแยกผู้ป่วยการคัดแยกผู้ป่วย
Trial practiceระเบียบปฎิบัติการพิจารณาคดีระเบียบปฎิบัติการพิจารณาคดี
Trialsการพิจารณาและตัดสินคดีการพิจารณาและตัดสินคดี
Trials (Assassination)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า)
Trials (Fraud)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง)
Trials (Kidnapping)การพิจารณาและตัดสินคดี (การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่)การพิจารณาและตัดสินคดี (การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่)
Trials (Libel)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร)
Trials (Military offenses)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดทางทหาร)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดทางทหาร)
Trials (Misconduct in office)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อราษฎร์บังหลวง)
Trials (Murder)การพิจารณาและตัดสินคดี (ฆาตกรรม)การพิจารณาและตัดสินคดี (ฆาตกรรม)
Trials (Offenses against the enviornment)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
Trials (Rape)การพิจารณาและตัดสินคดี (การข่มขืน)การพิจารณาและตัดสินคดี (การข่มขืน)
Trials (Slander)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยวาจา)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยวาจา)
Trials, litigation, etc.การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯการพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ
Triathlonไตรกีฬาไตรกีฬา
Trichinosisไทรคิโนซิสไทรคิโนซิส
Trichloroethaneไทรคลอโรอีเธนไทรคลอโรอีเธน
Trichloroethyleneไทรคลอโรเอทิลีนไทรคลอโรเอทิลีน
Trichlorophenoxyacetic acidกรดไทรคลอโรฟีนอกซีอะซีติกกรดไทรคลอโรฟีนอกซีอะซีติก
Trichogaster pectoralisปลาสลิดปลาสลิด
Trichothecenesไทรโคเทคซีนส์ไทรโคเทคซีนส์
Trichuridaeพยาธิตัวกลมทริชูริเดพยาธิตัวกลมทริชูริเด
Tricuspid valveลิ้นหัวใจไตรคัสปิดลิ้นหัวใจไตรคัสปิด
Tricycle racingการแข่งจักรยานสามล้อการแข่งจักรยานสามล้อ
Tricyclesจักรยานสามล้อจักรยานสามล้อ
Trigeminal neuralgiaอาการปวดประสาทไทรเจมินัลอาการปวดประสาทไทรเจมินัล
Trigger circuitsวงจรจุดชนวนวงจรจุดชนวน
Trigger finger disorderโรคนิ้วล็อกโรคนิ้วล็อก
Triglyceridesไทรกลีเซอไรด์ไทรกลีเซอไรด์
Trigonometryตรีโกณมิติตรีโกณมิติ
Trihalomethanesไตรฮาโลมีเทนไตรฮาโลมีเทน
Trimethopriumไทรเมโธปริมไทรเมโธปริม
Trimurtiตรีมูรติตรีมูรติ
Triosดนตรีบรรเลงสามชิ้นดนตรีบรรเลงสามชิ้น
Trip generationการเกิดการเดินทางการเกิดการเดินทาง
Tripitakaพระไตรปิฎกพระไตรปิฎก
Tripitaka games and puzzlesปริศนาธรรม (พุทธศาสนา)ปริศนาธรรม (พุทธศาสนา)
Tripitaka, Abhidharmapitakaพระอภิธรรมพระอภิธรรม
Tripitaka. Sutrapitakaพระสูตรพระสูตร
Tripitaka. Sutrapitaka. Saddharmapundarikasutraสัทธรรมปุณฑริกสูตรสัทธรรมปุณฑริกสูตร
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Dhammapada.ธรรมบทธรรมบท
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddakanikaya. Therigatha.เถรีคาถาเถรีคาถา
Tripitaka. Suttapitaka. Khuddhakanikaya. Theragatha.เถรคาถาเถรคาถา
Tripitaka. Vinayapitakaพระวินัยพระวินัย
Tripletsแฝดสามแฝดสาม
Triratna (Buddhism)ไตรสรณไตรสรณ
Tris (2-chloroethyl) phosphateทริส (2-กลอโรทิล) ฟอสเฟตทริส (2-กลอโรทิล) ฟอสเฟต
Trojan Warสงครามกรุงทรอยสงครามกรุงทรอย
Trolley busesรถรางรถราง
Trophoblastic neoplasmsเนื้องอกโทรโฟบลาสติกเนื้องอกโทรโฟบลาสติก
Tropical conditionsสภาพเขตร้อนสภาพเขตร้อน
Tropical cropsพืชเศรษฐกิจเขตร้อนพืชเศรษฐกิจเขตร้อน
Tropical fruitผลไม้เขตร้อนผลไม้เขตร้อน
Tropical medicineเวชศาสตร์เขตร้อนเวชศาสตร์เขตร้อน
Tropical meteorologyอุตุนิยมวิทยาเขตร้อนอุตุนิยมวิทยาเขตร้อน
Tropical plantsพืชเขตร้อนพืชเขตร้อน
Tropicsเขตร้อนเขตร้อน
Tropismการตอบสนองต่อสิ่งเร้าการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
Troponin Tโทรโพนิน ทีโทรโพนิน ที
Troy (Extinct city)ทรอย (เมืองโบราณ)ทรอย (เมืองโบราณ)
Truck driversคนขับรถบรรทุกคนขับรถบรรทุก
Truck industryอุตสาหกรรมรถบรรทุกอุตสาหกรรมรถบรรทุก
Truck terminalsสถานีรถสินค้าสถานีรถสินค้า
Trucksรถบรรทุกรถบรรทุก
True crime television programsรายการโทรทัศน์เรื่องจริงแนวอาชญากรรมรายการโทรทัศน์เรื่องจริงแนวอาชญากรรม
Truespaceทรูสเพซทรูสเพซ
Truetype fontsแบบตัวอักษรคอมพิวเตอร์ระบบทรูไทพ์แบบตัวอักษรคอมพิวเตอร์ระบบทรูไทพ์
Trumpetทรัมเป็ตทรัมเป็ต
Trumpet musicดนตรีบรรเลงทรัมเป็ทดนตรีบรรเลงทรัมเป็ท
Trussesโครงถักโครงถัก
Trust receiptsทรัสต์ รีซีตทรัสต์ รีซีต
Trusts and trusteesทรัสต์และทรัสตีทรัสต์และทรัสตี
Truthความจริงความจริง
Truth (Buddhism)ความจริง (พุทธศาสนา)ความจริง (พุทธศาสนา)
Truth in literatureความจริงในวรรณกรรมความจริงในวรรณกรรม
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จความจริงและความเท็จ
Trypsin inhibitorsทริพซิน อินหิบิเตอร์ทริพซิน อินหิบิเตอร์
Tsunami damageความเสียหายจากคลื่นซึนามิความเสียหายจากคลื่นซึนามิ
Tsunami warning systemระบบเตือนภัยคลื่นซึนามิระบบเตือนภัยคลื่นซึนามิ
Tsunamisคลื่นซึนามิคลื่นซึนามิ
Tuberculin testการทดสอบทุเบอร์คุลินการทดสอบทุเบอร์คุลิน
Tuberculosisวัณโรควัณโรค
Tuberculosis, Gastrointestinalวัณโรคกระเพาะอาหารและลำไส้วัณโรคกระเพาะอาหารและลำไส้
Tuberculosis, Multidrug-resistantวัณโรคดื้อยาวัณโรคดื้อยา
Tuberculosis, Osteoarticularวัณโรคกระดูกและข้อวัณโรคกระดูกและข้อ
Tuberculosis, Pulmonaryวัณโรคปอดวัณโรคปอด
Tuberculosis, Renalวัณโรคไตวัณโรคไต
Tuberculosis, Spinalวัณโรคกระดูกสันหลังวัณโรคกระดูกสันหลัง
Tumor lysis syndromeกลุ่มอาการมะเร็งถูกทำลายกลุ่มอาการมะเร็งถูกทำลาย
Tumor markers, Biologicalตัวบ่งชี้เนื้องอกตัวบ่งชี้เนื้องอก
Tumor Necrosis Factor-alphaทูเมอร์ เนคโครซิส แฟคเตอร์-อัลฟาทูเมอร์ เนคโครซิส แฟคเตอร์-อัลฟา
Tumor suppressor protein p53โปรตีน พี53 ยับยั้งเนื้องอกโปรตีน พี53 ยับยั้งเนื้องอก
Tunaปลาทูน่าปลาทูน่า
Tuna canning industryอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง
Tuna fisheriesประมงปลาทูน่าประมงปลาทูน่า
Tuna fishingการจับปลาทูน่าการจับปลาทูน่า
Tung (Chinese people) ; Kan (Chinese people) ; Tong (Chinese people)ชาวต้งชาวต้ง
Tungstenทังสเตนทังสเตน
Tunnel detectionการตรวจหาอุโมงค์การตรวจหาอุโมงค์
Tunnel warfareสงครามในอุโมงค์สงครามในอุโมงค์
Tunnelingการขุดอุโมงค์การขุดอุโมงค์
Tunnelsอุโมงค์อุโมงค์
Turbinellidaeหอยสังข์หอยสังข์
Turbo BASIC (Computer file)เทอร์โบ เบสิก (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)เทอร์โบ เบสิก (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Turbo C++เทอร์โบ ซี++เทอร์โบ ซี++
Turbo C++ for Windowsเทอร์โบ ซี++ สำหรับวินโดวส์เทอร์โบ ซี++ สำหรับวินโดวส์
Turbo Pascal (Computer program)เทอร์โบ ปาสกาล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)เทอร์โบ ปาสกาล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Turbo prologเทอร์โบ โปรล็อคเทอร์โบ โปรล็อค
Turbochargersเทอร์โบชาร์จเจอร์เทอร์โบชาร์จเจอร์
Turbulenceการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วนการเคลื่อนไหวแบบปั่นป่วน
Tureensถ้วยชามถ้วยชาม
Turf managementการจัดการสนามหญ้าการจัดการสนามหญ้า
Turfgrassesหญ้าปลูกทำสนามหญ้าปลูกทำสนาม
Turfgrasses industryอุตสาหกรรมหญ้าปลูกทำสนามอุตสาหกรรมหญ้าปลูกทำสนาม
Turkeyตุรกีตุรกี
Turkeysไก่งวงไก่งวง
Turmeric : Curcuma longaขมิ้นขมิ้น
Turningการกลึงการกลึง
Turtle cultureการเลี้ยงเต่าการเลี้ยงเต่า
Turtlesเต่าเต่า
Tusksเขี้ยวเขี้ยว
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชาผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา
Twentieth centuryศตวรรษที่ 20ศตวรรษที่ 20
Twenty-first centuryศตวรรษที่ 21ศตวรรษที่ 21
Twinsฝาแฝดฝาแฝด
Twins, Conjoinedฝาแฝดติดกันฝาแฝดติดกัน
Two-story housesบ้านสองชั้นบ้านสองชั้น
Two-stroke cycle engines ; Motors (Two-stroke cycle)เครื่องยนต์สองจังหวะเครื่องยนต์สองจังหวะ
Type and type-foundingตัวพิมพ์และการหล่อตัวพิมพ์ตัวพิมพ์และการหล่อตัวพิมพ์
Type specimensตัวอย่างต้นแบบตัวอย่างต้นแบบ
Type specimens (Natural history)ตัวอย่างต้นแบบ (ประวัติธรรมชาติ)ตัวอย่างต้นแบบ (ประวัติธรรมชาติ)
Type-setting machinesเครื่องเรียงพิมพ์เครื่องเรียงพิมพ์
Typesettingการเรียงพิมพ์การเรียงพิมพ์
Typewritersเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องพิมพ์ดีด
Typewritingการพิมพ์ดีดการพิมพ์ดีด
Typhaไทฟาไทฟา
Typha augustifoliaกกช้าง กกช้าง
Typha augustifoliaกกช้างกกช้าง
Typhoonsไต้ฝุ่นไต้ฝุ่น
Typology (Linguistics) แบบลักษณ์ (ภาษาศาสตร์)แบบลักษณ์ (ภาษาศาสตร์)
Typology (Psychology)แบบลักษณ์ (จิตวิทยา)แบบลักษณ์ (จิตวิทยา)