TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q จำนวน 48 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Qatกาทกาท
QBasic (Computer program language)คิวเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)คิวเบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
QS-9000 (Standard)ระบบคุณภาพ คิวเอส-9000ระบบคุณภาพ คิวเอส-9000
Quackery ; Quacks and quackeryอาชีพหมอเถื่อนอาชีพหมอเถื่อน
Quail cultureการเลี้ยงนกกระทาการเลี้ยงนกกระทา
Quailsนกกระทานกกระทา
Quakersคเวคเกอส์คเวคเกอส์
Qualitativeเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ
Qualitative researchวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualityคุณภาพคุณภาพ
Quality assuranceประกันคุณภาพประกันคุณภาพ
Quality assurance, Health careประกันคุณภาพการดูแลสุขภาพประกันคุณภาพการดูแลสุขภาพ
Quality circlesกลุ่มสร้างคุณภาพงานกลุ่มสร้างคุณภาพงาน
Quality controlการควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพ
Quality function deploymentการกระจายหน้าที่คุณภาพการกระจายหน้าที่คุณภาพ
Quality of health careคุณภาพการดูแลสุขภาพคุณภาพการดูแลสุขภาพ
Quality of lifeคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิต
Quality of productsคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์
Quality of work lifeคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตการทำงาน
Quantitativeเชิงปริมาณเชิงปริมาณ
Quantitative geneticsพันธุศาสตร์ปริมาณพันธุศาสตร์ปริมาณ
Quantum chemistryเคมีควอนตัมเคมีควอนตัม
Quantum theoryทฤษฎีควอนตัมทฤษฎีควอนตัม
Quantum wellsควอนตัม เวลล์ควอนตัม เวลล์
QuarkXpress (Computer file)ควอร์กเอสเพรสส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)ควอร์กเอสเพรสส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Quartetsดนตรีบรรเลงสี่ชิ้นดนตรีบรรเลงสี่ชิ้น
Quartzควอร์ตซ์ควอร์ตซ์
Quartz crystalsหินเขี้ยวหนุมานหินเขี้ยวหนุมาน
Quasarsควอซาร์ควอซาร์
Quattro Pro for Windowsควอตโตร โปร สำหรับ วินโดวส์ควอตโตร โปร สำหรับ วินโดวส์
Quebec (Province)ควีเบคควีเบค
Queensราชินีราชินี
Quenchingการชุบน้ำให้เย็นการชุบน้ำให้เย็น
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์)
Questionnairesแบบสอบถามแบบสอบถาม
Questions and answersคำถามและคำตอบคำถามและคำตอบ
Queuing theoryทฤษฎีการจัดลำดับก่อนหลังทฤษฎีการจัดลำดับก่อนหลัง
QuicBASIC toolboxควิกเบสิก ทูลบอกซควิกเบสิก ทูลบอกซ
Quicken for Windowsควิกเก้นสำหรับวินโดวส์ควิกเก้นสำหรับวินโดวส์
Quiltingการต่อผ้าการต่อผ้า
Quiz showsรายการแข่งขันตอบปัญหารายการแข่งขันตอบปัญหา
Quotationsคำคมคำคม
Quotations, Buddhistคำคมทางพุทธศาสนาคำคมทางพุทธศาสนา
Quotations, Chineseคำคมจีนคำคมจีน
Quotations, Englishคำคมอังกฤษคำคมอังกฤษ
Quotations, Indicคำคมอินเดียคำคมอินเดีย
Quotations, Japaneseคำคมญี่ปุ่นคำคมญี่ปุ่น
Quotations, Thaiคำคมไทยคำคมไทย