TU Subject Heading

หมวด TU Subject Heading
มีคำศัพท์ 17,186 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J จำนวน 151 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Jackfruitขนุนขนุน
Jadeหยกหยก
Jailsห้องขังห้องขัง
Jaina pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวเชนผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวเชน
Jainismศาสนาเชนศาสนาเชน
Jainsผู้นับถือศาสนาเชนผู้นับถือศาสนาเชน
Jamแยมแยม
James, Henry, 1843-1916เจมส์, เฮนรี่, ค.ศ. 1843-1916เจมส์, เฮนรี่, ค.ศ. 1843-1916
Japanญี่ปุ่นญี่ปุ่น
Japan-Thailand Economic Parnership Agreement (2005)ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (ค.ศ.2005)ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (ค.ศ.2005)
Japan. National Dietญี่ปุ่น. รัฐสภาญี่ปุ่น. รัฐสภา
Japaneseชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่น
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บีวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี
Japanese languageภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น
Japanese literatureวรรณกรรมญี่ปุ่นวรรณกรรมญี่ปุ่น
Japanese newspapersหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
Japanese poetryกวีนิพนธ์ญี่ปุ่นกวีนิพนธ์ญี่ปุ่น
Japanese quailนกกระทาญี่ปุ่นนกกระทาญี่ปุ่น
Japanese studentsนักเรียนญี่ปุ่นนักเรียนญี่ปุ่น
Japanese tea ceremonyพิธีชาญี่ปุ่นพิธีชาญี่ปุ่น
Japanologistsผู้ชำนาญการด้านญี่ปุ่นผู้ชำนาญการด้านญี่ปุ่น
Jasminมะลิมะลิ
Jataka storiesชาดกชาดก
Jatrophaสบู่ดำสบู่ดำ
Jaundiceดีซ่านดีซ่าน
Jaundice, Neonatalดีซ่านในทารกแรกเกิดดีซ่านในทารกแรกเกิด
Java (Computer program language)จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์)จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Java (Indonesia)ชวาชวา
Javanese (Indonesian people)ชาวชวาชาวชวา
JavaScript (Computer program language)จาวาสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)จาวาสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
JavaSever pagesจาวาเซิร์ฟเวอร์ เพจจาวาเซิร์ฟเวอร์ เพจ
Jawขากรรไกรขากรรไกร
Jawi alphabetอักษรยาวีอักษรยาวี
Jazzแจซซ์แจซซ์
Jazz musiciansนักดนตรีแจซซ์นักดนตรีแจซซ์
Jazz vocalsเพลงแจซซ์เพลงแจซซ์
Jeans (Clothing)ยีนส์ (เสื้อผ้า)ยีนส์ (เสื้อผ้า)
Jeep automobileรถจี๊ปรถจี๊ป
Jellyเยลลี่เยลลี่
Jerusalemเยรูซาเลมเยรูซาเลม
Jerusalem artichokeทานตะวันหัวทานตะวันหัว
Jesuitsเยซูอิทส์เยซูอิทส์
Jesus Christพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์
Jet planesเครื่องบินไอพ่นเครื่องบินไอพ่น
Jet transportsเครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่งเครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง
Jewelersช่างทำเครื่องประดับช่างทำเครื่องประดับ
Jewelryเครื่องประดับเครื่องประดับ ทับศัพท์เป็น “จิวเอลรี”
Jewelry makingการทำเครื่องประดับการทำเครื่องประดับ
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับโจรกรรมเครื่องประดับ
Jewelry tradeอุตสาหกรรมเครื่องประดับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
Jewish influencesอิทธิพลยิวอิทธิพลยิว
Jewish way of lifeวิถีชีวิตชาวยิววิถีชีวิตชาวยิว
Jewish-Arab relationความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับ
Jewsยิวยิว
Jews in motion picturesยิวในภาพยนตร์ยิวในภาพยนตร์
Jigs and fixturesอุปกรณ์นำเจาะและจับงานอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jihadญิฮาดญิฮาด
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา)
Job analysisการวิเคราะห์งานการวิเคราะห์งาน
Job creationการสร้างงานการสร้างงาน
Job descriptionsรายละเอียดของงานรายละเอียดของงาน
Job enrichmentการเพิ่มประสิทธิภาพงานการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
Job evaluationการประเมินผลงานการประเมินผลงาน
Job huntingการหางานการหางาน
Job postingsตำแหน่งงานตำแหน่งงาน
Job rotationการหมุนเวียนงานการหมุนเวียนงาน
Job satisfactionความพอใจในการทำงานความพอใจในการทำงาน
Job securityความมั่นคงในการทำงานความมั่นคงในการทำงาน
Job stressความเครียดในการทำงานความเครียดในการทำงาน
Job vacanciesตำแหน่งว่างตำแหน่งว่าง
Joggingการวิ่งเหยาะการวิ่งเหยาะ
Joint custody of childrenอำนาจปกครองบุตรร่วมอำนาจปกครองบุตรร่วม
Joint diseasesโรคข้อโรคข้อ
Joint venturesการร่วมค้าการร่วมค้า
Jointsข้อต่อข้อต่อ
Joints (Engineering)ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์)ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์)
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978
Joomla! (Computer file)จูมลา! (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)จูมลา! (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
Jordanจอร์แดนจอร์แดน
Joruriโชรูริโชรูริ
Josekiสูตรมุมสูตรมุม
Journalismวารสารศาสตร์วารสารศาสตร์
Journalismภาพข่าวภาพข่าว
Journalism teachersครูวารสารศาสตร์ครูวารสารศาสตร์
Journalism, Aeronauticalวารสารศาสตร์การบินวารสารศาสตร์การบิน
Journalism, Commercialข่าวธุรกิจข่าวธุรกิจ
Journalism, Ruralข่าวท้องถิ่นข่าวท้องถิ่น
Journalistic ethicsจรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์
Journalistsนักสื่อมวลชนนักสื่อมวลชน
Joyความร่าเริงความร่าเริง
Jozobaโฮโฮบาโฮโฮบา
Judaismศาสนายูดายศาสนายูดาย
Judaism and psychologyศาสนายูดายกับจิตวิทยาศาสนายูดายกับจิตวิทยา
Judgesผู้พิพากษาผู้พิพากษา
Judges (Islamic law)ดะโต๊ะยุติธรรมดะโต๊ะยุติธรรม
Judgingการตัดสินการตัดสิน
Judgmentsคำพิพากษาศาลคำพิพากษาศาล
Judgments by defaultการพิจารณาโดยขาดนัดการพิจารณาโดยขาดนัด
Judgments, Criminalคำพิพากษาศาลคดีอาญาคำพิพากษาศาลคดีอาญา
Judgments, Foreignคำพิพากษาศาลต่างประเทศคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
Judicial assistanceการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ
Judicial discretionดุลยพินิจของศาลดุลยพินิจของศาล
Judicial errorความผิดพลาดทางตุลาการความผิดพลาดทางตุลาการ
Judicial ethicsจรรยาบรรณของตุลาการจรรยาบรรณของตุลาการ
Judicial independenceความเป็นอิสระแห่งอำนาจตุลาการความเป็นอิสระแห่งอำนาจตุลาการ
Judicial powerอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการ
Judicial processกระบวนการทางศาลกระบวนการทางศาล
Judicial reviewการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายการควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย
Judicial review of administrative actsการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครองการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง
Judicial statisticsสถิติศาลสถิติศาล
Judoยูโดยูโด
Jugglersนักมายากลนักมายากล
Jugglingมายากลมายากล
Juicersเครื่องคั้นน้ำเครื่องคั้นน้ำ
Jujube (Plant)พุทราพุทรา
Jumping (Horsemanship)การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
Juncaceaeกก (พืช) กก (พืช)
Jungle fowlไก่ป่าไก่ป่า
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Junk foodไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ไม่มีคุณค่า
Junk tradeการค้าของเก่าการค้าของเก่า
Jupiter (Planet)ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดี
Jurisdictionเขตอำนาจศาลเขตอำนาจศาล
Jurisdiction (International law)เขตอำนาจศาล (กฎหมายระหว่างประเทศ)เขตอำนาจศาล (กฎหมายระหว่างประเทศ)
Jurisdiction over ship at seaเขตอำนาจเหนือเรือในทะเลเขตอำนาจเหนือเรือในทะเล
Jurisdiction, Territorialเขตอำนาจเหนืออาณาเขตเขตอำนาจเหนืออาณาเขต
Jurisprudenceธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์
Juristic actsนิติกรรมนิติกรรม
Juristic personsนิติบุคคลนิติบุคคล
Jurorsลูกขุนลูกขุน
Juryคณะลูกขุนคณะลูกขุน
Just-in-time systemsระบบการผลิตแบบทันเวลาระบบการผลิตแบบทันเวลา
Justiceความยุติธรรมความยุติธรรม
Justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรมการบริหารงานยุติธรรม
Justificable homicideการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมายการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมาย
Jute manufactureผลิตภัณฑ์ปอกระเจาผลิตภัณฑ์ปอกระเจา
Jute plantปอกระเจาปอกระเจา
Juvenileพจนานุกรมสำหรับเยาวชนพจนานุกรมสำหรับเยาวชน
Juvenile correctionsการแก้ไขเยาวชนที่กระทำผิดการแก้ไขเยาวชนที่กระทำผิด
Juvenile courtsศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัว
Juvenile delinquencyการกระทำผิดของเยาวชนการกระทำผิดของเยาวชน
Juvenile delinquentsเยาวชนที่กระทำผิดเยาวชนที่กระทำผิด
Juvenile detention homesสถานพินิจและคุ้มครองเด็กสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
Juvenile dramaบทละครสำหรับเยาวชนบทละครสำหรับเยาวชน
Juvenile fictionนวนิยายสำหรับเยาวชนนวนิยายสำหรับเยาวชน
Juvenile filmsภาพยนตร์สำหรับเยาวชนภาพยนตร์สำหรับเยาวชน
Juvenile humorอารมณ์ขันของวัยรุ่นอารมณ์ขันของวัยรุ่น
Juvenile justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชนการบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน
Juvenile literatureวรรณกรรมสำหรับเยาวชนวรรณกรรมสำหรับเยาวชน
Juvenile poetryกวีนิพนธ์สำหรับเยาวชนกวีนิพนธ์สำหรับเยาวชน
Juvenile probationการคุมประพฤติเยาวชนการคุมประพฤติเยาวชน