วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 210 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
P-N junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพี-เอ็น จังก์ชั่น
P-Siไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกึ่งตัวนำชนิดพี
p53 antioncogeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติพี 53 (ยีนต้านมะเร็ง)
Package printingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Packet switching (Data transmission)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพ็กเกตสวิตชิง (การสื่อสารข้อมูล)
Packingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรจุหีบห่อ
Paleontologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรพชีวินวิทยา
Palladium catalystไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม
Palliative treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ
Palm oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันปาล์ม
Pancreaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอ่อน
Parameter estimationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมาณค่าพารามิเตอร์
Parasiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรสิตวิทยา
Parasiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรสิต
Parasiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิ
Parasite antigenไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรสิตแอนติเจน
Parathionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาราไธออน
Pareto distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงพาเรโต
Parkinson's diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพาร์กินสัน
Parsing (Computer grammar))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงรูปประโยค
Particle size determinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของขนาดอนุภาค
Particle size determinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของขนาดอนุภาค
Partition coefficient (Chemistry)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์การแบ่งละลาย (เคมี)
Parvovirusไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาร์โวไวรัส
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลองวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง
Passion fruitไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะทกรกฝรั่ง
Passion fruit juiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเสาวรส
Passwordไม่ระบุศัพท์บัญญัติรหัสผ่าน
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation
Pastureไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
Patent licensesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
pathไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิถี
Path analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เส้นโยง
Pathogenic bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียก่อโรค
Pathogenic microorganismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีพก่อโรค
Pathologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาฺธิวิทยา
Pattern recognition systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จำรูปแบบ
PCI bus (Computer bus)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีซีไอบัส (คอมพิวเตอร์บัส)
Peanutไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วลิสง
Peanut oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันถั่ว
PECVD Machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีอีซีวีดี แมสชีน
Pediatric emergenciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Pediatriciansไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุมารแพทย์
Pediatricsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุมารเวชศาสตร์
Peer-to-peer architecture (Computer networks)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
Pelvimetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดกระดูกเชิงกราน
Pen-based computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปากกาสั่งงาน
Penaeus monodonไม่ระบุศัพท์บัญญัติกุ้งกุลาดำ
Penicillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนนิซิลลิน
Pentium (Microprocessor)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพนเทียม (ไมโครโปรเซสเซอร์)
Peppermint oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันเป็ปเปอร์มินต์
Periodonntitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปริทันต์อักเสบ
Periodonticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริทันตวิทยา
Permanent magnet motorไม่ระบุศัพท์บัญญัติมอเตอร์แม่เหล็กถาวร
Personal computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติPCเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
Petasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศภายนอกของกุ้งกุลาดำเพศผู้
Petroleumไม่ระบุศัพท์บัญญัติปิโีตรเลียม
Petroleum engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมปิโตรเลียม
Phenol oxidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟีนอลออกซีเดส
Phenologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวภูมิอากาศวิทยา
Pheromoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟอโรโมน
Phlebotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะเลือด
Phosphatic fertilizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ๋ยฟอสเฟต
Photocatalysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
Photochromic glass lensesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์กระจกเปลี่ยนสีได้
Photochromic plastic lensesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนส์พลาสติกเปลี่ยนสีได้
Photocopierไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องถ่ายเอกสาร
Photodiodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตไดโอด
Photographic interpretationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลภาพ
Photoluminescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตลูมิเนสเซนซ์
Photometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดแสง
Photonicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตนิกส์
Photonicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตนิกส์
Photonics technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีโฟโทนิกส์
Photonics technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีโฟโทนิกส์
Photosynthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์แสง
Photosynthetic bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
Phototheraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยแสง
Photovoltaic effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก
Physical geologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีวิทยากายภาพ
Physical therapistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักกายภาพบำบัด
Physicistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักฟิสิกส์
Phytochemicalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพฤกษเคมี
Phytopathogenic bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียโรคพืช
Phytoremediationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยพืช
Pi-calculusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพแคลคูลัส
PID controllerไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวควบคุมพีไอดี
Pin phoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรศัพท์รหัสส่วนบุคคล
Pine oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันสน
Pituitary glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมปิตุอิตารี
Planetariumไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องฟ้าจำลอง
Planetary ringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงแหวน (ดาราศาสตร์)
Plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืช
Plant biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีชีวภาพพืช
Plant cell and tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
Plant chromosomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครโมโซมพืช
Plant competitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแข่งขันระหว่างพืช
Plant conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์พืช
Plant ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาพืช
Plant genetic engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุวิศวกรรมพืช
Plant geneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์พืช
Plant mutationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลายพันธุ์พืช
Plant quarantineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกักพืช
Plant tissue cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant varietiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุ์พืช
Plant virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสโรคพืช
Plants Edibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชอาหาร
Plants, Effect of soil moisture ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นในดินกับพืช
Plants, Protection ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคุ้มครองพันธุ์พืช
Plasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสมา
Plasmidไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสมิด
Plasmid extractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกพลาสมิดออกจากแบคทีเรีย
Plasmid transformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งถ่ายพลาสมิดเข้าสู่เซลล์ผู้รับ
Plasmodium falciparumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสโมเดียมฟัลซิปารัม
Plasmodium gallinaceumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสโมเดียมแกลลินาเซียม
Plasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสติก
Plastic analysis (Engineering)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก
Plastic bagไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงพลาสติก
Plastic bottlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดพลาสติก
Plastic electronicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเล็กทรอนิกส์แบบพลาสติก
Plastic scrapไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยะพลาสติก
Plastic wrapไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสติกแรป
Plasticityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพพลาสติก
Plasticityความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นตอจากเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์ชนิดจำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต้นตอจากเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์ชนิดจำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่น
Plasticizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสติไซเซอร์
Plastisolไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสติโซล
Plate-printingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์ด้วยแผ่นแม่พิมพ์
Platingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ
Platinum catalystไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม
Pluripotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่น ๆ ได้หลายชนิดคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะของเนื้อเยื่อชนิดอื่น ๆ ได้หลายชนิด
Pneumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวแมติกส์
Poisonous plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชมีพิษ
Poisson distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงปัวซองส์
pollutionมลพิษ, มลภาวะมลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย

Polycarbonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิคาร์บอเนต
Polyclonol antibodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิโคลนอลแอนติบอดีย์
Polyester filmไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลฺ์มโพลีเอสเตอร์
Polyesyer fiberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยโพลิเอสเตอร์
Polyethylene terephthalateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต
Polymer liquid crystalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิเมอร์ผลึกเหลว
Polymerase chain reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
Polymerase chain reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
Polymersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิเมอร์
Polyphenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิฟีนอล
Polysiliconไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลีซิลิคอน
Population biologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีววิทยาประชากร
Population geneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์ประชากร
Porosityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพรุน
Porous materialไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุรูพรุน
Portable document softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการสร้างภาพเอกสาร
Portable electronic noseไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา
Portland cementไม่ระบุศัพท์บัญญัติปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
Postharvest technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Potashไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพแทช
Potassiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพแทสเซียม
Potassium iodideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพแทสเซียมไอโอไดด์
Potenxtial energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานศักย์
Powder metallurgyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผงวิทยา
power๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง
Power (Mechanic)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงาน (กลศาสตร์)
Power amplifierไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวขยายกำลัง
Power qualityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณภาพกำลังไฟฟ้า
Power resourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงาน
Pre Heat Chamber Machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพรีฮีท
Precast concreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป
Precipitation (Chemistry)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกตะกอน (เคมี)
Prediction theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยากรณ์ศาสตร์
Preimplantation genetic diagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัว
Preservation of organs, tissuesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บและรักษาอวัยวะ เนื้อเยื่อ
Prestressed concreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนกรีตอัดแรง
Prestressed concrete beamไม่ระบุศัพท์บัญญัติคานคอนกรีตอัดแรง
Primerไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย
Principle components analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ตัวประกอบสำคัญ
Printed circuit board technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีแผ่นวงจรพิมพ์
Printing machinery and suppliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์
Printing plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแม่พิมพ์
Probabilitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความน่าจะเป็น
Processed foodไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแปรรูป
Processed foodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแปรรูป
Programmable array logicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้
Programmable controllerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องควบคุมแบบโปรแกรม
Programming mathematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
Prolactinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแลคติน
Prolactinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแลคติโนมา
Proliferationการแพร่ขยายหรือการเพิ่มจำนวนเซลล์การแพร่ขยายหรือการเพิ่มจำนวนเซลล์
propertyสมบัติสมบัติ
Prostateไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมลูกหมาก
proteinโปรตีนโปรตีน [โปฺร-] น. สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ่ประกอบด้วยกรดแอมิโนหลายชนิดเชื่อมโยงกัน เป็น สารประกอบที่สำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งจําเป็นต้องใช้เพื่อสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย. (อ. protein).
Protein engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมโปรตีน
Protiomicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรติโอมิกส์
Proton exchange membrane fuel cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแบบแลกเปลี่ยนโปรตอน
Prototype, Engineerinไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นแบบทางวิศวกรรม
Protozoaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตัวซัว
Protozoologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรโตซัววิทยา
Pseudomonas pseudomollaiไม่ระบุศัพท์บัญญัติซูโดโมนาส ซูโดมอลเลย์
Psoriasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสะเก็ดเงิน
Public key cryptographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ
Public telephoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรศัพท์สาธารณะ
pUCไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลาสมิด pUC
Pumping machineryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสูบ
purineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยของนิวคลีโอไทด์
PV/Tไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีวีที
PV/T Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีวีที ซิลเทม
PVD Machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีวีดี แมสซีน
Pyrethroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพรีทรอยด์
pyrimidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยของนิวคลีโอไทด์
Pyrogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพโรเจน
Pyrolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกสลายด้วยความร้อน
Pythiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพเทียม