วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 71 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Iceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแข็ง
identityเอกลักษณ์เอกลักษณ์
Image processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลภาพ
Imaging systems in medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการสร้างภาพทางการแพทย์
Immobilized cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรึงเซลล์
Immunodeficencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันบกพร่อง
Immunological adjuventไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
Immunotheraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน
In Vitro Fertilizationการปฏิสนธิเทียมในหลอดแก้วIVFการปฏิสนธิเทียมในหลอดแก้ว
Indigenous cropไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักพื้นบ้าน
Indoor air qualityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณภาพอากาศภายในอาคาร
Inducation heatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำ
Induction (Mathematics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
Industrial control and automationไม่ระบุศัพท์บัญญัติICAการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
Industrial microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยาอุตสาหการ
Industrial microorganismไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์อุตสาหกรรม
Industrial revolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิวัติอุตสาหกรรม
Industrial safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrialistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักอุตสาหกรรม
Inequalities (Mathematics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอสมการ
Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อ
Infectious wastesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยะติดเชื้อ
Influenzaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หวัดใหญ่
Information retrievalการค้นข้อสนเทศ การค้นข้อสนเทศ
Information storage and retrieval systemsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
Information theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีสารสนเทศ
Infrared ไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีอินฟราเรด
Infrared detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจจับอินฟราเรด
Infrared imagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพอินฟราเรด
Injection molding of metalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดขึ้นรูปโลหะ
Injection molding of plasticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
Injections, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
Ink-jet printerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพิมพ์อิงค์เจ๊ต
Ink-jet printingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์อิงค์เจ็ต
Inner Cell Massมวลเซลล์ชั้นในICMมวลเซลล์ชั้นใน
Innovationไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวัตกรรม
Inorganic polymerไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิเมอร์อนินทรีย์
Insecticidal plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชกำจัดแมลง
Instant messagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติIMเมสเซนเจอร์หรือระบบส่งข้อความทันที
Instrumental analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์
Insulation (Heat)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหุ้มฉนวนความร้อน
Insurance, Agriculturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกันปศุสัตว์
Insurance, Computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกันคอมพิวเตอร์
Integrated circuitไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงวงจรไฟฟ้า
Integrated softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์รวม
Integration, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอินทิเกรต
Intellectual propertyไม่ระบุศัพท์บัญญัติIPทรัพย์สินทางปัญญา
intelligent islandไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ตามแผน Vision 2000 ที่จะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกระบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การปกครอง ภาคธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ ของประเทศสิงคโปร์
Intercroppingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกพืชแซม
Interior lightingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องสว่างภายใน
Interior-point methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีจุดภายใน
Internal combustion engineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internetไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเทอร์เน็ต
Internet and teenagerไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่น
Internet bookstoreไม่ระบุศัพท์บัญญัติร้้านขายหนังสือทางอินเทอร์เน็ต
Internet fraudไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต
Internet gameไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกมอินเทอร์เน็ต
Internet in cartographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเทอร์เน็ตในการทำแผนที่
Internet service providerไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Internet telephonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต
Interpolationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมาณค่าในช่วง
Invertorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเวอร์เตอร์
Ion exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนไอออน
Ion-permeable membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออน
Ionospheric electron densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในไอโอโนสเฟียร์
Ironworkไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานเหล็ก
Irrigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดน้ำ
Irrigation farmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกษตรชลประทาน
Isomorphisma (Mathematics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมสัณฐาน
IT Yearไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตรงกับปี พ.ศ. 2538
Iterative method (Mathematics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการคำนวณซ้ำ