วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 84 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Hall effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์ฮอลล์
Halophilic microorganismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียชอบเค็ม
Hard disk drive industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
Hard disk managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการฮาร์ดดิสก์
Harmonic analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก
Harvestingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บเกี่ยว
Harvestingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเก็บเกี่ยว
Hazard analysis and critical control pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
Hazardous wastesไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเสียอันตราย
Health lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโรคทางโทรศัพท์
Hearing aidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยการได้ยิน
Hearing aidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยการได้ยิน
Hearing impairedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องทางการได้ยิน
Heatไม่ระบุศัพท์บัญญัติความร้อน
Heat engineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยนต์ความร้อน
Heat exchangerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Heat of combustionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความร้อนของการเผาไหม้
Heat resistant alloyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสมทนความร้อน
Heliconiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮลิโคเนีย
Heliosphere (Astrophysics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮลิโอสเฟียรื (ดาราฟิสิกส์)
Heliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีเลียม
Hematopoietic Stem Cellsเซลล์ต้นตอเม็ดโลหิตHSCเซลล์ต้นตอเม็ดโลหิต
Hemicelluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮมิเซลลูโลส
Hemodialyserไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกรองไตเทียม
Hemodialysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Hemorrhagic fever with renal ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้เลือดออก
Hepatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตับอักเสบ
Hepatitis Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอักเสบเอ
Hepatitis Bไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอักเสบบี
Hepatitis Cไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอักเสบซี
Hepatitis Eไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอักเสบอี
Hepatitis G virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสตับอักเสบจี
Hepatitis, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอักเสบจากไวรัส
Herbal cosmeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางสมุนไพร
Heredityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุกรรม
Herpesvirusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮอร์ปีสไวรัส
Herpesvirus diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อเฮอร์ปีสไวรัส
High definition televisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรทัศน์ความคมชัดสูง
High pressure (Science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันสูง (วิทยาศาสตร์)
High requency rectifierไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรเรียงกระแสความถี่สูง
High srength concreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนกรีตกำลังสูง
High temperature superconductorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดอุณหภูมิสูง
Histology, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลพยาธิวิทยา
Holeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฮล
Holistic medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์แบบพหุลักษณ์
Hookwormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิปากขอ
Hookworm diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิปากขอ
Horizontal Gene TransferHGTการถ่ายทอดยีนในแนวราบ
Hormone therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยฮอร์โมน
Horticultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชสวน
Hot springไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำพุร้อน
Hot waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำร้อน
House plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชในอาคาร
Human cloingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลนิงมนุษย์
Human ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยามนุษย์
Human Embryonic Fibroblastsไฟโบรบลาสจากตัวอ่อนมนุษย์ไฟโบรบลาสจากตัวอ่อนมนุษย์
Human Embryonic Stem Cellsเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์hESCเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์
Human experimentation in medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองในมนุษย์ (แพทยศาสตร์)
Human geneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์มนุษย์
Human Genome Projectไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์
Human immunodefficiency virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติHIVเชื้อไวรัสเอชไอวี
Human reproductive technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์มนุษย์
Humidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชื้นสัมพันธ์
Hybridไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮบริด
Hybrid cornไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวโพดพันธุ์ผสม
Hybrid electri carไม่ระบุศัพท์บัญญัติรถยนต์ไฮบริด
Hybrid riceไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวพันธุ์ผสม
Hybridizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุ์ผสม
Hydraulic machineryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจักรพลังน้ำ
Hydraulic structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงน้างทางชลศาสตร์
Hydraulic turbineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกังหันน้ำ
Hydroelectric powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติHEPไฟฟ้าพลังน้ำ
Hydrogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโดรเจน
Hydrogen as fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโดรเจน
Hydrogen peroxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
Hydrogenationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโดรจีเนชัน
Hydrologistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักอุทกวิทยา
Hydrolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกสลายด้วยน้ำ
Hydroponicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโดรพอนิกส์ หรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Hydrotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยน้ำ
Hydroxyapatiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮดรอกซีอะพาไทต์
Hypertext Transfer Protocolไม่ระบุศัพท์บัญญัติHTTPโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Hyperthyroidismไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ
Hypoglycemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลพร่องในเลือด