สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 342 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Sack System ระบบถุงขยะ ระบบถุงขยะ
Safety ความปลอดภัย ความปลอดภัย
Safety Factor,SF ค่าความปลอดภัย ค่าความปลอดภัย
Salina แอ่งเกลือ แอ่งเกลือ
Saline Contamination การปนเปื้อนน้ำเค็ม การปนเปื้อนน้ำเค็ม
Saline Soil ดินเค็ม ดินเค็ม
Saline-Sodic Soil ดินเค็มโซดิก ดินเค็มโซดิก
Salinity ความเค็ม ความเค็ม
Salinization กระบวนการสะสมเกลือในดิน กระบวนการสะสมเกลือในดิน
Salt Marsh ที่ลุ่มน้ำเค็ม ที่ลุ่มน้ำเค็ม
Salt-Water Intrusion การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม
Saltation การเคลื่อนที่เป็นช่วง การเคลื่อนที่เป็นช่วง
Salvage ของทิ้งยังใช้ได้, แซลเวจ ของทิ้งยังใช้ได้, แซลเวจ
Salvage Cutting การตัดไม้กู้ภัย การตัดไม้กู้ภัย
Samarskite ซามาร์สไกต์ ซามาร์สไกต์
Sampler เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ) เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ)
Sampling การเก็บตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง
Sampling Frame กรอบของการเลือกตัวอย่าง กรอบของการเลือกตัวอย่าง
Sand ทราย ทราย
Sand Beach หาดทราย หาดทราย
Sand Dune สันทราย ,เนินทราย สันทราย ,เนินทราย
Sand Stone หินทราย หินทราย
Sandy Clay ดินเหนียวปนทราย ดินเหนียวปนทราย
Sandy Clay Loam ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย
Sanitary Landfills การฝังกลบแบบสุขาภิบาล การฝังกลบแบบสุขาภิบาล
Sanitary Sewer ท่อระบายน้ำเสีย, ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำเสีย, ท่อน้ำเสีย
Sanitary Survey การสำรวจทางสุขาภิบาล การสำรวจทางสุขาภิบาล
Sanitary Wastewater น้ำเสียชุมชน น้ำเสียชุมชน
Sanitation การสุขาภิบาล การสุขาภิบาล
Sanitation Cutting การตัดไม้เพื่อหยุดการระบาดของโรคแมลง การตัดไม้เพื่อหยุดการระบาดของโรคแมลง
Santuary Zone เขตอนุรักษ์ เขตอนุรักษ์
Saprophytic Bacteria แบคทีเรียแซโพรไฟติก แบคทีเรียแซโพรไฟติก
Satellite Community ชุมชนรอบเมือง ชุมชนรอบเมือง
Saturation การอิ่มตัว การอิ่มตัว
Savanna Forest ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง ป่าหญ้า หรือ ป่าทุ่ง
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ
Scavenging การคุ้ยแยก, การคุ้ยขยะ การคุ้ยแยก, การคุ้ยขยะ
Scheelite ชีไลต์ ชีไลต์
Schist หินชีสต์ หินชีสต์
Scour การพัดฟุ้ง การพัดฟุ้ง
Scrap เศษวัสดุ เศษวัสดุ
Scrap Metal Merchant พ่อค้าเศษโลหะ พ่อค้าเศษโลหะ
Scrap Peocesser ผู้แปรรูปเศษวัสดุ ผู้แปรรูปเศษวัสดุ
Scraper เครื่องกวาด เครื่องกวาด
Screen ตะแกรง ตะแกรง
Screening การกรอง การกรอง
Sea ทะเล ทะเล
Sea Arch ถ้ำลอด ถ้ำลอด
Sea Cave ถ้ำทะเล ถ้ำทะเล
Sea Cliff หน้าผาสูงชันริมทะเล หน้าผาสูงชันริมทะเล
Sea Fog หมอกทะเล หมอกทะเล
Sea Notch เว้าทะเล เว้าทะเล
Sea Temperature อุณหภูมิน้ำทะเล อุณหภูมิน้ำทะเล
Sea-Cow พะยูนหรือวัวทะเล พะยูนหรือวัวทะเล
Sea-Surface Temperature อุณหภูมิของน้ำทะเล อุณหภูมิของน้ำทะเล
Seagrass หญ้าทะเล หญ้าทะเล
Seahorse ม้าน้ำ ม้าน้ำ
Secondary Wastewater Treatment การบำบัดน้ำเสียขั้นสอง การบำบัดน้ำเสียขั้นสอง
Section เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
Secure Landfill ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระบุความหมาย
Sedimentตะกอนตะกอน
Sediment Discharge ปริมาณระบายตะกอน ปริมาณระบายตะกอน
Sedimentary Deposits แหล่งแร่กำเนิดจากการสะสม แหล่งแร่กำเนิดจากการสะสม
Sedimentary Rock หินชั้น, หินตะกอน หินชั้น, หินตะกอน
Sedimentary Rock หินตะกอน หินชั้น หินตะกอน หินชั้น
Sedimentation การตกตะกอน การตกตะกอน
Sedimentation Tank ถังตกตะกอน ถังตกตะกอน
Seed เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์
Seed หัวเชื้อ หัวเชื้อ
Seed Orchard สวนขยายพันธุ์ สวนขยายพันธุ์
Seeding การเติมหัวเชื้อ การเติมหัวเชื้อ
Seep Water น้ำซึม น้ำซึม
Seepage การรั่วซึม การรั่วซึม
Seepage Pit หลุมซึม หลุมซึม
Selection Thinning การตัดสางที่มีเรือนยอดเด่น การตัดสางที่มีเรือนยอดเด่น
Selective of Migration ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระบุความหมาย
Selectivity of Migration การเลือกสรรของการย้ายถิ่น การเลือกสรรของการย้ายถิ่น
Self-Enumeration การแจงนับด้วยตนเอง การแจงนับด้วยตนเอง
Self-Purification การทำให้บริสุทธิ์ด้วยตัวเอง การทำให้บริสุทธิ์ด้วยตัวเอง
Self-Sufficiency Economy ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้
Semi-Detailed Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างละเอียด การสำรวจดินแบบค่อนข้างละเอียด
Separate Sewer ท่อรวบรวมน้ำเสียแยก ท่อรวบรวมน้ำเสียแยก
Separate Sewer ท่อระบายแยก ท่อระบายแยก
Separate Sewer ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
Separate Sewer System ระบบระบายแยก ระบบระบายแยก
Separate System ระบบแยก ระบบแยก
Separation การแยก การแยก
Separator เครื่องแยก เครื่องแยก
Septic tank ถังเกรอะ ถังเกรอะ
Septic Tank บ่อเกรอะ บ่อเกรอะ
Sequestering Agent สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์ สารจับแบบซีเควสต์, สารซีเควสต์
Serpentine เซอร์เพนทีน เซอร์เพนทีน
Service Industry อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมบริการ
Sesquan คราบเซสควิกออกไซด์ คราบเซสควิกออกไซด์
Sessile พวกเกาะกับที่ พวกเกาะกับที่
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้ ของแข็งจมตัวได้
Settlement การตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐาน
Settling Solids ของแข็งจมตัว ของแข็งจมตัว
Sewage น้ำเสีย (ในท่อ) น้ำเสีย (ในท่อ)
Sewage Charge ค่าบริการน้ำเสีย, น้ำทิ้ง ค่าบริการน้ำเสีย, น้ำทิ้ง
Sewage Gas ก๊าซน้ำเสีย ก๊าซน้ำเสีย
Sewage Rate อัตราค่าบริการน้ำเสีย, น้ำทิ้ง อัตราค่าบริการน้ำเสีย, น้ำทิ้ง
Sewage Works งานน้ำเสีย งานน้ำเสีย
Sewer ท่อระบาย ท่อระบาย
Sewer Outfall จุดระบายทิ้ง จุดระบายทิ้ง
Sewerage ระบบท่อระบาย ระบบท่อระบาย
Shale หินดินดาน หินดินดาน
Shear เครื่องตัดเฉือน เครื่องตัดเฉือน
Shear Force แรงเฉือน แรงเฉือน
Sheet Erosion การกร่อนแบบผิวแผ่น การกร่อนแบบผิวแผ่น
Sheeting Joint รอยแยกแผ่น รอยแยกแผ่น
Shell หอย หอย
Shifting Cultivation การทำไร่เลื่อนลอย การทำไร่เลื่อนลอย
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด หาดหิน หรือหาดกรวด
Ship เรือ เรือ
Shock Loads ปริมาณช็อค ปริมาณช็อค
Shore Line ชายฝั่งหรือชายทะเล ชายฝั่งหรือชายทะเล
Shore Reef แนวประการังแบบหย่อม แนวประการังแบบหย่อม
Shredder เครื่องฉีกบด เครื่องฉีกบด
Shrimp กุ้ง กุ้ง
Shrinkage Stope อุโมงค์ปล่อยแร่ค้าง อุโมงค์ปล่อยแร่ค้าง
Shutter, Dustless ฝาปิดกันฝุ่น ฝาปิดกันฝุ่น
Siderite or Chalybite ซิเดอร์ไรต์ หรีอ คาลีไบต์ ซิเดอร์ไรต์ หรีอ คาลีไบต์
Silan คราบซิลิกา คราบซิลิกา
Silicates ซิลิเกต ซิลิเกต
Sillimanite ซิลลิมาไนต์ ซิลลิมาไนต์
Silt ดินตะกอน, ทรายแป้ง ดินตะกอน, ทรายแป้ง
Silt ทรายแป้ง ทรายแป้ง
Siltation การทับถมของดินตะกอน การทับถมของดินตะกอน
Siltstone หินทรายแป้ง หินทรายแป้ง
Silver เงิน เงิน
Silviculture วนวัฒนวิทยา วนวัฒนวิทยา
Silvofishery System ระบบป่าไม้-ประมง ระบบป่าไม้-ประมง
Silvopastoral System ระบบป่าไม้-ปศุสัตว์ ระบบป่าไม้-ปศุสัตว์
Simple Family ครอบครัวเบื้องต้น ครอบครัวเบื้องต้น
Simultaneous Cropping System ระบบวนเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตรแบบผสมผสาน
Singapore Inter-bank Offered Rate (SIBOR) อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์ อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์
Sinkhole หลุมยุบ หลุมยุบ
Siphon กาลักน้ำ กาลักน้ำ
Skeletan คราบทรายแป้ง คราบทรายแป้ง
Skilled Worker คนทำงานฝีมือ คนทำงานฝีมือ
Skimmer เครื่องกวาดฝ้าไข เครื่องกวาดฝ้าไข
Skimmingการชักน้ำช่วงบนการชักน้ำช่วงบน
Skimming การชักน้ำช่วงบน, การกวาดฝ้าไข การชักน้ำช่วงบน, การกวาดฝ้าไข
Skip ถังขยะ ถังขยะ
Skip Lift การยกถังขยะ การยกถังขยะ
Sleek คราบมัน คราบมัน
Slope ความชัน, ความลาด ความชัน, ความลาด
Slope Complex สภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน สภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน
Sludgeกากตะกอนกากตะกอน
Sludge สลัดจ์ สลัดจ์
Sludge สลัดจ์ กากของสิ่งปฏิกูล สลัดจ์ กากของสิ่งปฏิกูล
Sludge Age อายุสลัดจ์ อายุสลัดจ์
Sludge Bed ลานตากสลัดจ์, ชั้นสลัดจ์ ลานตากสลัดจ์, ชั้นสลัดจ์
Sludge Cake กากสลัดจ์ กากสลัดจ์
Sludge Density Index ดัชนีความหนาแน่นสลัดจ์ ดัชนีความหนาแน่นสลัดจ์
Sludge Deposit การทับถมของสลัดจ์ การทับถมของสลัดจ์
Sludge Dewatering การรีดน้ำสลัดจ์ การรีดน้ำสลัดจ์
Sludge Digestion การย่อยสลัดจ์ การย่อยสลัดจ์
Sludge Disposal การกำจัดสลัดจ์ การกำจัดสลัดจ์
Sludge Dryer เครื่องทำสลัดจ์แห้ง เครื่องทำสลัดจ์แห้ง
Sludge Excess สลัดจ์ส่วนเกิน สลัดจ์ส่วนเกิน
Sludge Moisture Content ปริมาณความชื้นของสลัดจ์ ปริมาณความชื้นของสลัดจ์
Sludge Pressing การบีบสลัดจ์ การบีบสลัดจ์
Sludge Processing กระบวนการจัดการสลัดจ์ กระบวนการจัดการสลัดจ์
Sludge Solids ของแข็งสลัดจ์ ของแข็งสลัดจ์
Sludge Stabilization การปรับเสถียรสลัดจ์ การปรับเสถียรสลัดจ์
Sludge Thickener ถังทำข้นสลัดจ์ ถังทำข้นสลัดจ์
Sludge Treatment การบำบัดสลัดจ์ การบำบัดสลัดจ์
Sludge Treatment Plant ระบบกำจัดกากตะกอน ระบบกำจัดกากตะกอน
Sludge Utilization การใช้ประโยชน์จากสลัดจ์ การใช้ประโยชน์จากสลัดจ์
Sludge Volume Index, SVI ดัชนีปริมาตรสลัดจ์, เอสวีไอ ดัชนีปริมาตรสลัดจ์, เอสวีไอ
Sludge-Digestion Chamber ส่วนย่อยสลัดจ์ ส่วนย่อยสลัดจ์
Sludge-Digestion Gas ก๊าซจากการย่อยสลัดจ์ ก๊าซจากการย่อยสลัดจ์
Sludge-Digestion Tank ถังย่อยสลัดจ์ ถังย่อยสลัดจ์
Slurry ของเหลวข้น, สเลอรี ของเหลวข้น, สเลอรี
Slurry Wall or Cat Off Wallการสร้างกำแพงทึบน้ำการสร้างกำแพงทึบน้ำ
Smithsonite สมิทซอไนต์ สมิทซอไนต์
Snow Storm พายุหิมะ พายุหิมะ
Social Status Group กลุ่มสถานภาพทางสังคม กลุ่มสถานภาพทางสังคม
Socioeconomic Group กลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม กลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม
Sodic, Soil ดินโซดิก หรือ ดินด่าง ดินโซดิก หรือ ดินด่าง
Sodium Hydroxide โซดาไฟ โซดาไฟ
Soft Detergent สารซักฟอกชนิดอ่อน สารซักฟอกชนิดอ่อน
Soft Loan เงินกู้ผ่อนปรน เงินกู้ผ่อนปรน
Softwood ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้ออ่อน
Soil ดิน ดิน
Soil Aeration การถ่ายเทอากาศของดิน การถ่ายเทอากาศของดิน
Soil Alkalinity ความเป็นด่างของดิน ความเป็นด่างของดิน
Soil Category อันดับของการจำแนกดิน อันดับของการจำแนกดิน
Soil Characteristic ลักษณะของดิน ลักษณะของดิน
Soil Classification การจำแนกดิน การจำแนกดิน
Soil Conservation การอนุรักษ์ดิน การอนุรักษ์ดิน
Soil Creep ดินคืบ ดินคืบ
Soil Dlod ดินก้อน ดินก้อน
Soil Erosion การกร่อนของดิน การกร่อนของดิน
Soil Extract สิ่งสกัดจากดิน สิ่งสกัดจากดิน
Soil Fauna สัตว์ในดิน สัตว์ในดิน
Soil Fertility ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Flora พืชในดิน พืชในดิน
Soil Genesis วิชาว่าด้วยกำเนิดของดิน วิชาว่าด้วยกำเนิดของดิน
Soil Grouping การจัดหมวดหมู่ของดิน การจัดหมวดหมู่ของดิน
Soil Horizon ช่วงชั้นดิน ช่วงชั้นดิน
Soil Legent คำอธิบายสัญญลักษณ์ดิน คำอธิบายสัญญลักษณ์ดิน
Soil Management การจัดการดิน การจัดการดิน
Soil Microorganism จุลินทรีย์ดิน จุลินทรีย์ดิน
Soil Mineralogy วิชาว่าด้วยแร่ของดิน วิชาว่าด้วยแร่ของดิน
Soil Moisture Regime สภาพความชื้นดิน สภาพความชื้นดิน
Soil Morphology สัณฐานของดิน สัณฐานของดิน
Soil Organism อินทรีย์ในดิน อินทรีย์ในดิน
Soil Particle อนุภาคของดิน อนุภาคของดิน
Soil Population สิ่งที่มีชีวิตในดิน สิ่งที่มีชีวิตในดิน
Soil Productivity ความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน ความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน
Soil Profile หน้าตัดของดิน หน้าข้างชั้นดิน หน้าตัดของดิน หน้าข้างชั้นดิน
Soil Reaction ปฏิกิริยาดิน ปฏิกิริยาดิน
Soil Salinity ความเค็มของดิน ความเค็มของดิน
Soil Science ปฐพีศาสตร์ ปฐพีศาสตร์
Soil Separate กลุ่มอนุภาคดิน กลุ่มอนุภาคดิน
Soil Series (Mapping Unit) ชุดดิน ชุดดิน
Soil Solution สารละลายในดิน สารละลายในดิน
Soil Structure โครงสร้างของดิน โครงสร้างของดิน
Soil Surface ผิวดิน ผิวดิน
Soil Temperature อุณหภูมิในดิน อุณหภูมิในดิน
Soil Temperature Regime ชั้นอุณหภูมิดิน ชั้นอุณหภูมิดิน
Soil Texture เนื้อดิน เนื้อดิน
Solid Waste Generation ปริมาณขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอย
Solid Waste Management การจัดการกากของเสีย การจัดการกากของเสีย
Solid waste management facilityสถานที่จัดการขยะมูลฝอยสถานที่จัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Tax ภาษีขยะ ภาษีขยะ
Solid Wastes ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย
Solubility สภาพละลายได้ สภาพละลายได้
Solution สารละลาย สารละลาย
Solvent ตัวทำละลาย ตัวทำละลาย
Soot เขม่า เขม่า
Sorosilicates โซโรซิลิเกต โซโรซิลิเกต
Sorption การซับ การซับ
Sound Exposure Level ระดับเสียงที่สัมผัสSELระดับเสียงที่สัมผัส
Sound Pressure Level ระดับความดันเสียงSPL or Lpระดับความดันเสียง
Spatial Distribution of The Population การกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่ การกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่
Spatial Mobility การเคลื่อนย้ายทางพื้นที่ การเคลื่อนย้ายทางพื้นที่
Special Buildingอาคารพิเศษ อาคารพิเศษ
Special Size Building อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
Spent Acid กรดใช้แล้ว กรดใช้แล้ว
Sphalerite สฟาเลอไรต์ สฟาเลอไรต์
Sphene สฟีน สฟีน
Spinel สปิเนล สปิเนล
Spodumene สปอดูมีน สปอดูมีน
Spontaneous Migration การย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเอง การย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเอง
Spot Market ตลาดซื้อขายทันที ตลาดซื้อขายทันที
Square Set and Fill Stope อุโมงค์ชุดกล่อง อุโมงค์ชุดกล่อง
Stability เสถียรภาพ เสถียรภาพ
Stabilizationการปรับเสถียรการปรับเสถียร
Stabilization การปรับเสถียร การปรับเสถียร
Stabilization Lagoon สระปรับเสถียร สระปรับเสถียร
Stabilization Pond บ่อปรับเสถียร บ่อปรับเสถียร
Stack เกาะหินโด่ง หรือเกาะหินชะลูด เกาะหินโด่ง หรือเกาะหินชะลูด
Stagflation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
Stand pipe System ระบบท่อยืน ระบบท่อยืน
Standard of Living มาตรฐานการครองชีพ มาตรฐานการครองชีพ
Standing Water แหล่งน้ำนิ่ง แหล่งน้ำนิ่ง
Stationary Container System ระบบถังขยะคงที่ ระบบถังขยะคงที่
Stationary Population ประชากรคงที่ ประชากรคงที่
Statistical Family ครอบครัวเชิงสถิติ ครอบครัวเชิงสถิติ
Staurolite สตอโรไลต์ สตอโรไลต์
Step Aeration การเติมอากาศแบบเป็นขั้น การเติมอากาศแบบเป็นขั้น
Step Migration การย้ายถิ่นเป็นขั้นตอน การย้ายถิ่นเป็นขั้นตอน
Sterilized Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อสมบูรณ์ น้ำเสียฆ่าเชื้อสมบูรณ์
Stibnite สติบไนต์ สติบไนต์
Stilbite สติลไบต์ สติลไบต์
Stillborn แบบเกิดไร้ชีพ แบบตายคลอด แบบเกิดไร้ชีพ แบบตายคลอด
Stochastic Model แบบจำลองสโตแคสติก แบบจำลองสโตแคสติก
Stoker-Fired Incinerator เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ
Storage Pit หลุมพักขยะ หลุมพักขยะ
Strain ความเครียด ความเครียด
Stratification การแบ่งชั้น, การแยกชั้น การแบ่งชั้น, การแยกชั้น
Stream Erosion การกัดกร่อนโดยธารน้ำ การกัดกร่อนโดยธารน้ำ
Stress หน่วยแรง หน่วยแรง
Strike-Slip Fault รอยเลื่อนตามแนวระดับ รอยเลื่อนตามแนวระดับ
Strip Mine การทำเหมืองเปิดถมตามหลัง การทำเหมืองเปิดถมตามหลัง
Strongly Alkaline (8.5-9.0) ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่ ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่
Structural Adjustment Policy นโยบายการปรับโครงสร้าง นโยบายการปรับโครงสร้าง
Structural Change การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
Structural Geology ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยาโครงสร้าง
Struverite สตรูเวอไรต์ สตรูเวอไรต์
Stulled Stope อุโมงค์เสาไม้ค้ำ อุโมงค์เสาไม้ค้ำ
Sub Acute Toxicity Test การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน
Sub-Family ครอบครัวย่อย ครอบครัวย่อย
Subbituminous Coal ถ่านหินซับบิทูมินัส ถ่านหินซับบิทูมินัส
Sublevel Gaving อุโมงค์ชั้นย่อยถล่ม อุโมงค์ชั้นย่อยถล่ม
Sublevel Stope อุโมงค์ชั้นย่อย อุโมงค์ชั้นย่อย
Sublittoral Zone เขตใต้ระดับน้ำขึ้นลง เขตใต้ระดับน้ำขึ้นลง
Submerged Plants พืชใต้น้ำ พืชใต้น้ำ
Subsidence การยุบตัว การยุบตัว
Subsistence Level ระดับพอยังชีพ ระดับพอยังชีพ
Subsoil ดินชั้นล่าง ดินชั้นล่าง
Substance Causing Diseases วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
Subsurface ดินบนตอนล่าง ดินบนตอนล่าง
Subsurface Wastewater Disposal การกำจัดน้ำเสียใต้ผิวดิน การกำจัดน้ำเสียใต้ผิวดิน
Subsurface Water น้ำใต้ดิน น้ำใต้ดิน
Subtidal เขตชายฝั่งจมน้ำ เขตชายฝั่งจมน้ำ
Sucing การทำเหมืองแล่น การทำเหมืองแล่น
Suction Boat การทำเหมืองเรือสูบ การทำเหมืองเรือสูบ
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม สารดับเพลิงที่เหมาะสม
Sulfuric Acid (H2SO4) กรดกำมะถัน กรดกำมะถัน
Sulphates ซัลเฟต ซัลเฟต
Sulphides ซัลไฟต์ ซัลไฟต์
Sulphur กำมะถัน กำมะถัน
Sulphur Rain ฝนสีเหลือง หรือฝนกำมะถัน ฝนสีเหลือง หรือฝนกำมะถัน
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน อุตสาหกรรมตะวันตกดิน
Super Chlorination การเติมคลอรีนเกินขั้น การเติมคลอรีนเกินขั้น
Supercooled Rain ฝนซุปเปอร์คูล หรือฝนเย็นจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ฝนซุปเปอร์คูล หรือฝนเย็นจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมสนับสนุน
Supratidal เขตน้ำทะเลขึ้นถึง เขตน้ำทะเลขึ้นถึง
Surcharge ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม ขยะเผื่อทรุด, วัสดุทับหลุม
Surcharge ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ
Surface Aerator เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ
Surface Fire ไฟผิวดิน ไฟผิวดิน
Surface Mining การทำเหมืองผิวดิน การทำเหมืองผิวดิน
Surface overflow rateอัตราน้ำล้นผิวSORอัตราน้ำล้นผิว
Surface Soil ดินบน ดินบน
Surface Water น้ำผิวดิน น้ำผิวดิน
Surface Water Source แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำผิวดิน
Surfactant สารลดแรงตึงผิว สารลดแรงตึงผิว
Susceptibility to Spontaneous Heating ความร้อนสะสมต่อเนื่อง ความร้อนสะสมต่อเนื่อง
Suspended Load ปริมาณสารแขวนลอย ปริมาณสารแขวนลอย
Suspended Matter สารแขวนลอย สารแขวนลอย
Suspended Solids ของแข็งแขวนลอย ของแข็งแขวนลอย
Sustainable Development การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Economic Growth Rate อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
Swamp ที่ลุ่มน้ำขัง ที่ลุ่มน้ำขัง
Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง
Swamp Forest ป่าพรุ หรือ ป่าบึง ป่าพรุ หรือ ป่าบึง
Swill ข้าวหมู ข้าวหมู
Sylvite ซิลไวต์ ซิลไวต์
Symmetrical Folds ชั้นหินคดโค้งสมมาตร ชั้นหินคดโค้งสมมาตร
Synclines ชั้นหินโค้งรูปประทุนหงาย ชั้นหินโค้งรูปประทุนหงาย
Synergistic Effect ปัจจัยเสริมผลกระทบมาก ปัจจัยเสริมผลกระทบมาก
Synthetic detergentสารซักฟอกสังเคราะห์สารซักฟอกสังเคราะห์
Synthetic Measure of Fertility การวัดภาวะเจริญพันธุ์จากตารางชีพที่สร้างขึ้น การวัดภาวะเจริญพันธุ์จากตารางชีพที่สร้างขึ้น
Synthetic sludgeกากตะกอนสังเคราะห์กากตะกอนสังเคราะห์