สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 97 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Ice Day วันที่มีน้ำจับแข็ง วันที่มีน้ำจับแข็ง
Ice Fog หมอกน้ำแข็ง หมอกน้ำแข็ง
Idocrase or Vesuvianite ไอโดเครส หรือ วีซูเวียไนต์ ไอโดเครส หรือ วีซูเวียไนต์
Igneous Rock หินอัคนี หินอัคนี
Ignitability ความสามารถจุดไฟได้ ความสามารถจุดไฟได้
Ignitable Waste ของเสียจุดไฟได้ ของเสียจุดไฟได้
Illiteracy ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ไม่รู้หนังสือ
Illuvial horizon ชั้นสะสมของแร่ ชั้นสะสมของแร่
Illuviation การสะสมของแร่ในชั้นดิน การสะสมของแร่ในชั้นดิน
Ilmenite อิลเมไนต์ อิลเมไนต์
Imhoff Cone กรวยอิมฮอฟฟ์ กรวยอิมฮอฟฟ์
Immobilization การจับตรึง การจับตรึง
Import Quota โควต้าการนำสินค้าเข้า โควต้าการนำสินค้าเข้า
Import Subsitution การทดแทนการนำเข้า การทดแทนการนำเข้า
Import Surcharge ค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้า
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดไม้บำรุงป่า
Impulse (Impulsive Noise)เสียงกระทบเสียงกระทบ
In-Vessel Composting การหมักปุ๋ยในถัง การหมักปุ๋ยในถัง
Incentive สิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจ
Incidence of Tax ภาระภาษี ภาระภาษี
Incineration การเผาแบบอินซิเนอเรชัน การเผาแบบอินซิเนอเรชัน
Incineration Ash เถ้าหลังเผา เถ้าหลังเผา
Incineration facilityสถานที่กำจัดโดยเตาเผาสถานที่กำจัดโดยเตาเผา
Incineration Flue Gas Treatment การบำบัดก๊าซหลังเผา การบำบัดก๊าซหลังเผา
Incinerator เตาเผา เตาเผา
Incinerator การเผา, เตาอินซิเนอเรเทอร์, เตาเผา(ของเสีย) การเผา, เตาอินซิเนอเรเทอร์, เตาเผา(ของเสีย)
Incinerator Grate ตะกรับเตา ตะกรับเตา
Incinerator Waste ของเสียจากเตาอินซิเนอเรเทอร์ ของเสียจากเตาอินซิเนอเรเทอร์
Incompatible Waste ของเสียปนกันไม่ได้ ของเสียปนกันไม่ได้
Incubation การอบเพาะเชื้อ, การบ่มเชื้อ การอบเพาะเชื้อ, การบ่มเชื้อ
Indented Bars เหล็กขวั้น เหล็กขวั้น
Independent Worker ผู้ทำงานอิสระ ผู้ทำงานอิสระ
Index of Net Velocity ดัชนีความผันเวียนสุทธิ ดัชนีความผันเวียนสุทธิ
Indicators ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
Indigenous Effects ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่ ผลกระทบที่เกิดจากตัวแร่
Indirect Collection การเก็บโดยอ้อม การเก็บโดยอ้อม
Indirect Tax ภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อม
Industrail Factory โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
Industrial โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Consumption ปริมาณน้ำใช้อุตสาหกรรม, การใช้น้ำอุตสาหกรรม ปริมาณน้ำใช้อุตสาหกรรม, การใช้น้ำอุตสาหกรรม
Industrial Effluent สิ่งระบายทิ้งอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม สิ่งระบายทิ้งอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
Industrial Migation การเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม การเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตอุตสาหกรรม
Industrial Mobility การเปลี่ยนงานตามประเภทของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนงานตามประเภทของอุตสาหกรรม
Industrial Wastes ขยะมูลฝอยโรงงานอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Wastewater น้ำเสียอุตสาหกรรม น้ำเสียอุตสาหกรรม
Industrial Water น้ำใช้อุตสาหกรรม น้ำใช้อุตสาหกรรม
Infant Industry อุตสาหกรรมทารก อุตสาหกรรมทารก
Infant Mortality ภาวะการตายของทารก ภาวะการตายของทารก
Infections wasteมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยติดเชื้อ
Infectious Waste มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อ
Infectious Wastes ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล , มูลฝอยติดเชื้อ,ของเสียติดเชื้อ ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล , มูลฝอยติดเชื้อ,ของเสียติดเชื้อ
Infiltration การแทรกซึม การแทรกซึม
Information systemระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน
Inhabitants ผู้อยู่อาศัย ผู้อยู่อาศัย
Inorganic Fertilizer ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอนินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี
Inorganic Matter สารอนินทรีย์ สารอนินทรีย์
Inosilicates ไอโนซิลิเกต ไอโนซิลิเกต
Integrated Pest Managemant, IPM การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Integrated Solid Waste Disposal การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
Integrated Solid Waste Management การจัดการขยะเบ็ดเสร็จ การจัดการขยะเบ็ดเสร็จ
Intellectual Property Right (IPRs) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Intensity, Migration, Index of ดัชนีความเข้มของการย้ายถิ่น ดัชนีความเข้มของการย้ายถิ่น
Inter-Diurnal Temperature Variation การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงวันหนึ่ง ๆ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงวันหนึ่ง ๆ
Inter-Generational Social Mobility การเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างวัยรุ่น การเลื่อนชั้นทางสังคมระหว่างวัยรุ่น
Intercensal Period ช่วงระหว่างสำมะโนสองครั้ง ช่วงระหว่างสำมะโนสองครั้ง
Intercepting Sewer ท่อระบายดัก, ท่อดักระบาย ท่อระบายดัก, ท่อดักระบาย
Intermediate Cuttings การตัดฟันเมื่อไม้โตปานกลาง การตัดฟันเมื่อไม้โตปานกลาง
Intermediate Goods สินค้าชั้นกลาง สินค้าชั้นกลาง
Intermediate Processing Facility, IPF โรงงานแยกขยะ, ไอพีเอฟ โรงงานแยกขยะ, ไอพีเอฟ
Intermediate Treatment การบำบัดชั้นกลาง การบำบัดชั้นกลาง
Intermediate Tree ต้นปานกลาง ต้นปานกลาง
Intermontanne Basin ลุ่มน้ำระหว่างเขา ลุ่มน้ำระหว่างเขา
Intermontanne Plateau ที่ราบสูงระหว่างเขา ที่ราบสูงระหว่างเขา
Internal Rate of Return (IRR) อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราผลตอบแทนภายใน
International Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMFกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
International Organization for Standardization (ISO) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
International Register of Potentially Toxic Chemi ไออาร์พีทีซี ไออาร์พีทีซี
Interquartile Range พิสัยอินเตอร์ควอไตล์ พิสัยอินเตอร์ควอไตล์
Intertidal เขตน้ำตื้นริมฝั่ง เขตน้ำตื้นริมฝั่ง
Ion Exchange การแลกเปลี่ยนประจุ, ไอออน การแลกเปลี่ยนประจุ, ไอออน
Ionization การแตกตัวประจุ, ไอออน การแตกตัวประจุ, ไอออน
IPF ไอพีเอฟ ไอพีเอฟ
Iron and Ferro Alloy กลุ่มแร่เหล็กและโลหะผสมเหล็ก กลุ่มแร่เหล็กและโลหะผสมเหล็ก
Isallotherm เส้นไอแซลโลเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่า เส้นไอแซลโลเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเท่า
Island เกาะ เกาะ
ISO 14000มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
Isoclinal Folding การคดโค้งของหินแบบพับผ้า การคดโค้งของหินแบบพับผ้า
Isoclinal Folds ชั้นหินคดโค้งพับผ้า ชั้นหินคดโค้งพับผ้า
Isohyet เส้นน้ำฝนเท่า หรือเส้นไอโซไฮท์ เส้นน้ำฝนเท่า หรือเส้นไอโซไฮท์
Isohyperthermic ไอโซไฮเปอร์เทอร์มิก ไอโซไฮเปอร์เทอร์มิก
Isomer เส้นเปอร์เซ็นต์ฝนเท่า หรือเส้นไอโซเมอร์ เส้นเปอร์เซ็นต์ฝนเท่า หรือเส้นไอโซเมอร์
Isomesic ไอโซเมสิก ไอโซเมสิก
Isotherm เส้นไอโซเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเท่า เส้นไอโซเทอม หรือเส้นอุณหภูมิเท่า
Isothermal Layer ชั้นไอโซเทอม หรือชั้นอุณหภูมิเท่า ชั้นไอโซเทอม หรือชั้นอุณหภูมิเท่า
Isothermic ไอโซเทอร์มิก ไอโซเทอร์มิก
Isotopes ไอโซโทป ไอโซโทป