สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 81 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Galena กาลีนา กาลีนา
Gamma (G - Ray) รังสีแกมมา รังสีแกมมา
Gamma rayรังสีแกมมารังสีแกมมา
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร
Garbage มูลฝอย มูลฝอย
Garbage Grinder เครื่องบดเศษอาหาร เครื่องบดเศษอาหาร
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน การ์เนต หรือ โกเมน
Gas แก๊ส แก๊ส
Gas control systemระบบควบคุมก๊าซระบบควบคุมก๊าซ
Gas Exchange การแลกเปลี่ยนแก๊ส การแลกเปลี่ยนแก๊ส
Gaseous Pollutants, Control of การควบคุมมลพิษแก๊ส การควบคุมมลพิษแก๊ส
Gasification การเกิดแก๊ส การเกิดแก๊ส
Gasification การเกิดก๊าซ การเกิดก๊าซ
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการ ค้า(แกตต์) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการ ค้า(แกตต์)
General Agreement on Trade in Service(GATS) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
Generalized System of Preferenced (GSP) ระบบศิทธิประโยชน์ทั่วไปทางภาษีศุลกากร ระบบศิทธิประโยชน์ทั่วไปทางภาษีศุลกากร
Generation Rate อัตราการผลิต(ขยะ) อัตราการผลิต(ขยะ)
Generator ผู้ผลิต(ขยะ) ผู้ผลิต(ขยะ)
Genotype ลักษณะสำคัญของพันธุกรรม ลักษณะสำคัญของพันธุกรรม
Geologic Erosion การกัดกร่อนโดยธรรมชาติ การกัดกร่อนโดยธรรมชาติ
Geomorphology ธรณีสันฐานวิทยา ธรณีสันฐานวิทยา
Geothermal Energy พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ
Geriatrics เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Giffen Goods สินค้ากิฟฟิน สินค้ากิฟฟิน
Gilgai พื้นที่ตะปุ่มตะป่ำ พื้นที่ตะปุ่มตะป่ำ
Gineous Rock หินอัคนี หินอัคนี
Girdling การกานไม้ การกานไม้
GISระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Global Positioning Systemระบบหาตำแหน่งGPSระบบหาตำแหน่ง
Globalization โลกาภิวัฒน์ โลกาภิวัฒน์
Glory Hole Mine การทำเหมืองเปิดอุโมงค์ขนถ่าย การทำเหมืองเปิดอุโมงค์ขนถ่าย
Goethite เกอไทต์ เกอไทต์
Gold ทองคำ ทองคำ
Gophering Hole การทำเหมืองเจาะงัน การทำเหมืองเจาะงัน
Grab Sample ตัวอย่างแบบจ้วง ตัวอย่างแบบจ้วง
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาผ่อนผัน
Grain Density ; Particle Density ความหนาแน่นอนุภาค ความหนาแน่นอนุภาค
Gramoxone กรัมม็อกโซน กรัมม็อกโซน
Granted Developer ผู้ทำสวนป่า ผู้ทำสวนป่า
Granular Structure โครงสร้างแบบก้อนกลม โครงสร้างแบบก้อนกลม
Graphite แกรไฟต์ แกรไฟต์
Grass Minimum Temperature อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดหญ้า อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดหญ้า
Gravel กรวด กรวด
Gravel ก้อนกรวด ก้อนกรวด
Gravel Pumping การทำเหมืองสูบ การทำเหมืองสูบ
Gravimetric ระบบกราวิเมตริก ระบบกราวิเมตริก
Gravitational Potential ศักย์โน้มถ่วง ศักย์โน้มถ่วง
Gravitational Water น้ำกราวิเทชันแนล น้ำกราวิเทชันแนล
Gravity Model แบบจำลองความดึงดูด แบบจำลองความดึงดูด
Gravity Thickener ถังทำข้นแรงโน้มถ่วง ถังทำข้นแรงโน้มถ่วง
Grease ไขมัน ไขมัน
Grease Interceptor บ่อดักไขมัน บ่อดักไขมัน
Grease Skimmer เครื่องกวาดไขมัน เครื่องกวาดไขมัน
Grease Trap บ่อดักไขมัน บ่อดักไขมัน
Grease-Removal Tank ถังกำจัดไขมัน ถังกำจัดไขมัน
Great Group กลุ่มดินใหญ่ กลุ่มดินใหญ่
Green Currency เงินสีเขียว เงินสีเขียว
Green Manure ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยพืชสด
Green Product ผลิตภัณฑ์สีเขียว ผลิตภัณฑ์สีเขียว
Green Sludge สลัดจ์สด สลัดจ์สด
Green Waste ของเสียเขียว ของเสียเขียว
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการคลุมเครือ
Grit Chamber รางดักกรวดทราย รางดักกรวดทราย
Gross Domestic Product (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Gross National Product (GNP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
Gross National Product Per Capita ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน
Grotto, Sea Cave, Marine Cave โพรงหินชายฝั่ง,ถ้ำทะเล โพรงหินชายฝั่ง,ถ้ำทะเล
Ground Fire ไฟใต้ดิน ไฟใต้ดิน
Ground Floor พื้นที่อาคาร พื้นที่อาคาร
Ground Fog หมอกพื้นดิน หมอกพื้นดิน
Ground Frost การเยือกแข็งที่พื้นดิน การเยือกแข็งที่พื้นดิน
Ground Water น้ำบาดาล น้ำบาดาล
Group of 10 กลุ่ม 10 กลุ่ม 10
Group of 7 (G 7) กลุ่ม 7 กลุ่ม 7
Grout, Grout Curtain ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ระบุความหมาย
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาประกัน
Gully ร่องธาร ร่องธาร
Gully Erosion การกร่อนแบบร่องธาร การกร่อนแบบร่องธาร
Gypsum คราบยิปซัม คราบยิปซัม
Gypsum Requirement ความต้องการยิปซัม ความต้องการยิปซัม
Gysum ยิปซัม ยิปซัม