สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 118 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
E.coli อี.โคไล อี.โคไล
Early Neo-Natal Mortality ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด ภาวะการตายของทารกภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด
Earner, Principal ผู้หารายได้หลัก ผู้หารายได้หลัก
Earth Flow การเลื่อนของดิน การเลื่อนของดิน
Earth Resource ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรธรณี
EC อีซี อีซี
EC 50 อีซี 50 อีซี 50
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แปซิฟิก ESCAPคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แปซิฟิก
Economic Building อาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์
Economic Cooperation Council (ECO) สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
Economic Demography ประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ ประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Dependency Ratio อัตราส่วนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจอัตราส่วนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ
Economic Growth Rate อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
Economic Indicator ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
Economic Integration การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
Economic sanction การลงโทษทางเศรษฐกิจ การลงโทษทางเศรษฐกิจ
Economy of Scale การประหยัดอันเนื่องมาจาก การประหยัดอันเนื่องมาจาก
Ecosystemระบบนิเวศน์ระบบนิเวศน์
Ecotoxicology นิเวศน์พิษวิทยา นิเวศน์พิษวิทยา
Edaphology ปฐพีวิทยาสัมพันธ์ ปฐพีวิทยาสัมพันธ์
Educational Status สถานภาพทางการศึกษา สถานภาพทางการศึกษา
Effectiveness Index ดัชนีประสิทธิผล ดัชนีประสิทธิผล
Effectiveness Index of Migration ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น
Effectiveness of Migration Streams ประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น ประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น
Efficiency Index ดัชนีประสิทธิผล ดัชนีประสิทธิผล
Efficiency Index of Migration ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น
Effluent น้ำออก น้ำออก
Effluent Seepage การไหลซึมออก การไหลซึมออก
EIA อีไอเอ อีไอเอ
El Ninoปรากฏการณ์เอลนีโนปรากฏการณ์เอลนีโน
Electric Works / Power station / Power houseโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า
Electrical Conductivity สภาพนำไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้า
Electrical Conductivity (EC) การนำไฟฟ้า (อีซี) การนำไฟฟ้า (อีซี)
Electrolysis การแยกสลายด้วยไฟฟ้า การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
Elementary Family ครอบครัวพื้นฐาน ครอบครัวพื้นฐาน
Elution การชะ การชะ
Eluval Horizon ชั้นซึมชะ ชั้นซึมชะ
Eluviation การซึมชะ การซึมชะ
Embargo การห้ามค้าขาย การห้ามค้าขาย
Embeddment การฝัง การฝัง
Emerged Plants พืชโผล่เหนือน้ำ พืชโผล่เหนือน้ำ
Emigrant ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ หรือผู้ย้ายถิ่นออก (out-migrant) ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ หรือผู้ย้ายถิ่นออก (out-migrant)
Emission Standardมาตรฐานการระบายสารมลพิษมาตรฐานการระบายสารมลพิษ
Employee Status สถานภาพลูกจ้าง สถานภาพลูกจ้าง
Employer Status สถานภาพนายจ้าง สถานภาพนายจ้าง
Employment Status สถานภาพการจ้างงาน สถานภาพการจ้างงาน
Emulsification การทำเป็นเนื้อเดียวกัน การทำเป็นเนื้อเดียวกัน
Emulsion อิมัลชัน อิมัลชัน
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
Endemic Disease โรคประจำท้องถิ่น โรคประจำท้องถิ่น
Endrin เอ็นดริน เอ็นดริน
Energy Recovery การนำกลับคืนพลังงาน การนำกลับคืนพลังงาน
Enumeration การแจงนับ การแจงนับ
Environmentสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
Environmental Control Zone เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม
Environmental Fund กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม
Environmental impact ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental impact assessment การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental impact statement การรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental monitoring การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental planning การวางแผนระบบสิ่งแวดล้อม การวางแผนระบบสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL PLANNING การวางแผนสิ่งแวดล้อม การวางแผนสิ่งแวดล้อม
Environmental qualityคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Environmental quality standardsมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Epidote เอพิโดต เอพิโดต
EPS อีพีเอส อีพีเอส
Equalizing Tank ถังปรับให้เท่า, ถังปรับให้เสมอ ถังปรับให้เท่า, ถังปรับให้เสมอ
Equivalent Sound Pressure Level ค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ยLeqค่าระดับพลังงานเสียงเฉลี่ย
Erodibility สภาพกร่อนได้ สภาพกร่อนได้
Erosion การกร่อน การกร่อน
Erosion Index ดัชนีการกร่อน ดัชนีการกร่อน
Erosion Surface ; Erosional Surface พื้นผิวเหลือจากการกร่อน พื้นผิวเหลือจากการกร่อน
Erosivity ศักยภาพการกร่อน ศักยภาพการกร่อน
Escherichia coli แบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์E.Coliแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์
Escherichia Coli, E.Coli อี.โคไล อี.โคไล
Eschynite-Priorite เอสชิไนต์-ไพรออไรต์ เอสชิไนต์-ไพรออไรต์
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ
Ethane แก๊สอีเทน แก๊สอีเทน
Ethnic Group กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์
Euphotic Zone เขตที่มีผลผลิต เขตที่มีผลผลิต
Eurobond พันธบัตรยูโร พันธบัตรยูโร
Eurocurrency เงินตราสกุลยูโร เงินตราสกุลยูโร
Eurodollar ยูโรดอลลาร์ ยูโรดอลลาร์
European Currency Unit (ECU) หน่วยเงินตราของยุโรป หน่วยเงินตราของยุโรป
European Economic Areaเขตเศรษฐกิจยุโรป EEAเขตเศรษฐกิจยุโรป
European Economic Community (EEC), European Community (EC) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ประชาคมยุโรป ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ประชาคมยุโรป
European Free Trade Association (EFTA) สมาคมการค้าเสรียุโรป สมาคมการค้าเสรียุโรป
European Union (EU) สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป
Eutrophication กระบวนการเจริญเติบโตเกินขอบเขต กระบวนการเจริญเติบโตเกินขอบเขต
Euxenite-Polycrase ยูกซีไนต์-โพลีเครส ยูกซีไนต์-โพลีเครส
Evapotranspiration การคายระเหย การคายระเหย
Evergreen Forest ป่าไม่ผลัดใบ ป่าไม่ผลัดใบ
Ex-Quay Price ราคาหน้าท่าเรือ ราคาหน้าท่าเรือ
Ex-Ship Price ราคาก่อนนำสินค้าออกจากเรือ ราคาก่อนนำสินค้าออกจากเรือ
Ex-Works (ex-factory, ex-mill, ex-warehouse) Price ราคาหน้าโรงงาน ราคาหน้าโรงงาน
Excess Activated Sludge สลัดจ์ไวงาน ส่วนเกิน สลัดจ์ไวงาน ส่วนเกิน
Exchange Capacity ความจุแลกเปลี่ยน ความจุแลกเปลี่ยน
Exchangeable Base เบสแลกเปลี่ยนได้ เบสแลกเปลี่ยนได้
Exchangeagle Anion แอนไอออนแลกเปลี่ยนได้ แอนไอออนแลกเปลี่ยนได้
Exhaust ไอเสีย ไอเสีย
Expandable Polystylene,EPS อีพีเอส อีพีเอส
Expectancy of Life อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ อายุขัย ความคาดหวังคงชีพ
Expectation of Life at Birth อายุขัยเมื่อแรกเกิด อายุขัยเมื่อแรกเกิด
Expectation of Working Life อายุขัยการทำงาน อายุขัยการทำงาน
Exploratory Survey การสำรวจดินแบบกว้าง การสำรวจดินแบบกว้าง
Explosion การระเบิด การระเบิด
Explosive Limit % by Vol. In Air อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้ อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้
Explosive Waste ของเสียระเบิดได้ ของเสียระเบิดได้
Explosives วัตถุระเบิดได้ วัตถุระเบิดได้
Exponential Population ประชากรทบต้น ประชากรเอ็กซ์โพเนนเชี่ยล ประชากรทบต้น ประชากรเอ็กซ์โพเนนเชี่ยล
Export Diversification การกระจายชนิดของสินค้าส่งออก การกระจายชนิดของสินค้าส่งออก
Export-Import Bank (Exim Bank) ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
Export-led Growth ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ให้ภาคการส่งออกเป็น ตัวนำ ความเจริญทางเศรษฐกิจที่ให้ภาคการส่งออกเป็น ตัวนำ
Extended Family ครอบครัวขยาย ครอบครัวขยาย
External Migrarion การย้ายถิ่นภายนอก การย้ายถิ่นภายนอก
Externalities ผลกระทบภายนอก ผลกระทบภายนอก
Extreme Temperature อุณหภูมิสุดยอด อุณหภูมิสุดยอด