สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 142 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
B-Horizon ชั้นบี ชั้นบี
B.coli บี. โคไล บี. โคไล
Back Shore หาดส่วนหลัง หาดส่วนหลัง
Backfill การกลบ การกลบ
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงพื้นฐาน
Backswamp ที่ลุ่มหลังคันดิน ที่ลุ่มหลังคันดิน
Backward Projection การพยากรณ์ย้อนหลัง หรือวิธีการฉายภาพย้อนหลัง (retrojection) การพยากรณ์ย้อนหลัง หรือวิธีการฉายภาพย้อนหลัง (retrojection)
BACT บีเอซีที บีเอซีที
Bactericide สารกำจัดแบคทีเรีย สารกำจัดแบคทีเรีย
Balance of Births and Deaths ดุลการเกิดและการตาย ดุลการเกิดและการตาย
Balance of Migration ดุลการย้ายถิ่น ดุลการย้ายถิ่น
Baling การอัดเป็นแท่ง การอัดเป็นแท่ง
Bar สันดอน สันดอน
Bare Date วันที่กำหนดเป็นฐาน วันที่กำหนดเป็นฐาน
Barite แบไรต์ แบไรต์
Barn Wastewater น้ำเสียคอกสัตว์ น้ำเสียคอกสัตว์
Barrier Reef แนวปะการังแบบกำแพง แนวปะการังแบบกำแพง
Base เบส, สารละลายเบส, ด่าง เบส, สารละลายเบส, ด่าง
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน
Base Saturation Percentage อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส อัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส
Basel Conventionอนุสัญญาบาเซลอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน
Basin แอ่ง แอ่ง
BAT บีเอที บีเอที
Bata rayรังสีเบตารังสีเบตา
Batch Process กระบวนการแบบทีละชุด, แบบแบตซ์ กระบวนการแบบทีละชุด, แบบแบตซ์
Bathyal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเล เป็นบริเวณที่แสงส่องถึง เขตน้ำในระบบนิเวศทะเล เป็นบริเวณที่แสงส่องถึง
BATNEEC บีเอทีเอ็นอีอีซี, แบ็ตนีก บีเอทีเอ็นอีอีซี, แบ็ตนีก
Battery แบตเตอรี่ แบตเตอรี่
Bauxite บอกไซต์ บอกไซต์
Bay อ่าว อ่าว
Beach หาด หาด
Beach Forest ป่าชายหาด ป่าชายหาด
Beach or Shore หาด หาด
Bearing Capacity ขีดความสามารถทนได้, ความจุทนได้ ขีดความสามารถทนได้, ความจุทนได้
Beccari Process กระบวนการเบกคาริ กระบวนการเบกคาริ
Bed Rock หินดาน หินดาน
Belt Press สายพานรีดน้ำ, สายพานอัด สายพานรีดน้ำ, สายพานอัด
Benthal Demand อุปสงค์ท้องน้ำ อุปสงค์ท้องน้ำ
Benthic Division ส่วนที่เป็นพื้นดินใต้ทะเล ส่วนที่เป็นพื้นดินใต้ทะเล
Benthic Organism สิ่งมีชีวิตที่อาศัยตามพื้นท้องทะเล สิ่งมีชีวิตที่อาศัยตามพื้นท้องทะเล
Benthos จุลชีพท้องน้ำ จุลชีพท้องน้ำ
Benthos สิ่งมีชีวิตหน้าดิน สิ่งมีชีวิตหน้าดิน
Benzene (C6H6) เบนซิน เบนซิน
Berm สันทรายหรือสันหาด สันทรายหรือสันหาด
Beryl เบริล เบริล
Beryllium เบริลเลียม เบริลเลียม
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที BACTเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที
Best Available Technology เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี
Best Practicable Means, BPM วิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด, แนวทางที่ดีที่สุด, บีพีเอ็ม วิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด, แนวทางที่ดีที่สุด, บีพีเอ็ม
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา รังสีเบตา
Beverage Can กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องน้ำอัดลม
BHC บีเอชซี บีเอชซี
Bilomagnification การเพิ่มขึ้นในสิ่งมีชีวิต การเพิ่มขึ้นในสิ่งมีชีวิต
Bin ถังขยะ ถังขยะ
Binette กระป๋องขยะ กระป๋องขยะ
Bio accumulation การสะสมทางชีวภาพ การสะสมทางชีวภาพ
Bioaccumulation การสะสมในสิ่งมีชีวิต การสะสมในสิ่งมีชีวิต
Bioassay การวิเคราะห์โดยใช้สิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์โดยใช้สิ่งมีชีวิต
Bioassay การสอบวิเคราะห์โดยชีววิธี การสอบวิเคราะห์โดยชีววิธี
Biochemical Oxygen Demand, BOD ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี, บีโอดี ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี, บีโอดี
Biocide ไบโอไซด์ ไบโอไซด์
Biodegradable สลายได้ทางชีวภาพ สลายได้ทางชีวภาพ
Biodegradation การย่อยสลายทางชีวภาพ การย่อยสลายทางชีวภาพ
Biodegradation การสลายทางชีวภาพ การสลายทางชีวภาพ
Biodisc จานหมุนชีวภาพ, จานชีวภาพ จานหมุนชีวภาพ, จานชีวภาพ
Biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biofills การฝังขยะโดยวิธีชีวภาพ การฝังขยะโดยวิธีชีวภาพ
Biofilter ถังกรองชีวะ ถังกรองชีวะ
Bioflocculation การสร้างฟล็อกชีวภาพ การสร้างฟล็อกชีวภาพ
Biogas แก๊สชีวภาพ แก๊สชีวภาพ
Biogas ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ
Biological Family ครอบครัวเชิงชีววิทยา หรือครอบครัวเดี่ยว (nuclear family) ครอบครัวเชิงชีววิทยา หรือครอบครัวเดี่ยว (nuclear family)
Biological Filter เครื่องกรองชีวภาพ เครื่องกรองชีวภาพ
Biological Filtration การกรองชีวภาพ การกรองชีวภาพ
Biological Half - Life ครึ่งชีวิต ครึ่งชีวิต
Biological Waste ของเสียชีวภาพ ของเสียชีวภาพ
Biological Wastewater Treatment การบำบัดน้ำเสียเชิงชีววิทยา การบำบัดน้ำเสียเชิงชีววิทยา
Biomass มวลชีว(ภาพ) มวลชีว(ภาพ)
Biopesticides สิ่งมีชีวิตกำจัดศัตรูพืช สิ่งมีชีวิตกำจัดศัตรูพืช
Biosphere Reserve พื้นที่สงวนชีวาลัย พื้นที่สงวนชีวาลัย
Biota ชีวชาติ ชีวชาติ
Biotite or Black Mica ไบโอไทต์ หรือ ไมกาดำ ไบโอไทต์ หรือ ไมกาดำ
Biotransformation การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
Birth Averted จำนวนเกิดที่ป้องกันได้หากได้กำเนิด จำนวนเกิดที่ป้องกันได้หากได้กำเนิด
Birth Interval ช่วงห่างของการมีบุตร ช่วงห่างของการมีบุตร
Birth Order ลำดับการเกิด ลำดับการเกิด
Birth Rate อัตราเกิด อัตราเกิด
Bituminous Coal ถ่านหินบิทูมินัส ถ่านหินบิทูมินัส
Bleaching Powder สารฟอกขาว สารฟอกขาว
Block Gaving อุโมงค์กล่องดินถล่ม อุโมงค์กล่องดินถล่ม
Blood Rain ฝนสีแดงเรื่อ หรือฝนสีสนิม ฝนสีแดงเรื่อ หรือฝนสีสนิม
Bloom บลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน บลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน
Blue Collar Worker คนทำงานใช้แรงงาน คนทำงานใช้แรงงาน
Blue Copperas จุนสี จุนสี
Blue Green Algae สาหร่ายเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายเขียวแกมน้ำเงิน
BOD Load ปริมาณบีโอดี ปริมาณบีโอดี
BOD loadingภาระบีโอดีภาระบีโอดี
BOD Loading ภาระบีโอดี ภาระบีโอดี
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ
Bog Soils ดินที่ลุ่มสนุ่น, ดินพรุ ดินที่ลุ่มสนุ่น, ดินพรุ
Boiling Point จุด-ขีดเดือด จุด-ขีดเดือด
Bond พันธบัตร พันธบัตร
Boom ทุ่นเป็นแนว ทุ่นเป็นแนว
Borax บอแรกซ์ , น้ำประสานทอง บอแรกซ์ , น้ำประสานทอง
Bornite บอร์ไนต์ บอร์ไนต์
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์
Bottle Bank ธนาคารขวด ธนาคารขวด
Bottle Bin ถังแยกขวด ถังแยกขวด
Bounties or Subsidies การใช้การอุดหนุน การใช้การอุดหนุน
Boycott การคว่ำบาตร การคว่ำบาตร
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศน้ำกร่อย
Brackish Water Depositตะกอนน้ำกร่อย ตะกอนน้ำกร่อย
Brackish Water Sediment ตะกอนน้ำกร่อย ตะกอนน้ำกร่อย
Brackish zoneเขตน้ำกร่อยเขตน้ำกร่อย
breakthroughการปล่อยผ่านสารมลพิษการที่สารมพิษถูกปล่อยผ่านสารดูดดซับออกไปได้
Bubble, Bubble Economy ฟองสบู่ เศรษฐกิจฟองสบู่ ฟองสบู่ เศรษฐกิจฟองสบู่
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยกปุ้งกี๋
Bucket Loader รถปุ้งกี๋ รถปุ้งกี๋
Budget งบประมาณ งบประมาณ
Buffer บัพเฟอร์ บัพเฟอร์
Buffer Capacity ขีดความสามารถบัฟเฟอร์ ขีดความสามารถบัฟเฟอร์
Buffer Compound, Soil สารประกอบบัฟเฟอร์ของดิน สารประกอบบัฟเฟอร์ของดิน
Buffer Stock มูลภัณฑ์กันชน มูลภัณฑ์กันชน
Buffer Storage ที่สำรองรับขยะ ที่สำรองรับขยะ
buffer stripsแถบพืชการปลูกพืชเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและการสูญเสียธาตุอาหารไปจากดิน อันมีสาเหตุเนื่องจากฝน
Buffer zoneพื้นที่กันชนพื้นที่กันชน
Buffer Zone เขตกันชน, เขตบัฟเฟอร์ เขตกันชน, เขตบัฟเฟอร์
buffer zoneเขตกันชน, เขตบัฟเฟอร์เขตภายในหรือใต้พื้นที่ฝังกลบ ซึ่งกรดหรือด่างที่เข้ามาจะถูกทำสะเทินด้วยสารที่มีอยู่เดิม ; พื้นที่ดินที่กันไว้รอบพื้นที่ฝังกลบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนโดยรอบ ; เขตที่กำหนดขึ้นเพื่อลดผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้รับ
Buffer zones เขตกันชน หรือพื้นที่แนวกันชน เขตกันชน หรือพื้นที่แนวกันชน
Buffering Capacity บัฟเฟอริงแคพาซิตี บัฟเฟอริงแคพาซิตี
Building อาคาร อาคาร
Building อาคาร อาคาร
Building อาคาร อาคาร
Bulk Density ความหนาแน่นทั้งก้อน ความหนาแน่นทั้งก้อน
Bulk Density ความหนาแน่นรวม ความหนาแน่นรวม
Bulk Volume ปริมาตรรวม ปริมาตรรวม
Bulking Sludge สลัดจ์อึด สลัดจ์อึด
Buried Soil ดินถูกทับถม ดินถูกทับถม
Burrowing พวกขุดรูหรือฝังตัว พวกขุดรูหรือฝังตัว
Business Cycle or Trade Cycle วัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรการค้า วัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรการค้า
By - Product ผลพลอยได้ ผลพลอยได้
By - Product Recovery การทำผลิตผลพลอยได้ การทำผลิตผลพลอยได้