อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย P จำนวน 37 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Pannusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพนนัส (pan)
Perlucidusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพอร์ลูซิดัส (pc)
Permeabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์ของการ ไหลซึมลง
photoperiodismไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฟโตพีเรียดดิสซึม
photosynthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการสังเคราะห์ แสง
Pileusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพลิอัส (pil)
Pilot - balloon slide - ruleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรทัดคำนวณไพลอตแบ ลลูน หรือแบลลูนตรวจอากาศ
Pitot tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดพิทอท
Plan position indicator (PPI)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพลน โพซิชัน อินดิเคเตอร์
Pluviographไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลูวิโอกราฟ หรือเครื่องวัดฝนแบบกราฟ
Pluvioscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลูวิโอสโคป
Polarimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพเลอริมิเตอร์
Polariscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลาริสโคป
Post - frontal fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกเกิดตามหลังแนว ปะทะอากาศ
Potential due to hydrostatic pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์เนื่องจากความ กดของน้ำนิ่ง
Potor cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆม้วนตัว
Praecipitatioไม่ระบุศัพท์บัญญัติพรีซิพิเตติโอ (pra)
Prave west windsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมแรงฝ่ายตะวันตก หรือลมตะวีนตกกล้า
Pre - frontal fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกเกิดก่อนแนวปะทะ อากาศ
Precipitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำฟ้า หรือ หยาดน้ำฟ้า
Pressure altimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความสูง หรือมาตรวัดสูง (แอลติมิเตอร์) แบบใช้ความกด
Pressure anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้ความกด
Pressure plate anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบแผ่นความกด
Pressure tube anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้หลอดความกด
Prevailling windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมแน่ทิศ หรือทิศทางลมแน่ทิศ
Primary depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันแรก
Progression of the monsoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่ของ มรสุม
Psychrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซครอมิเตอร์
Pumping (of barometer)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระเพื่อมของปรอท
Pyranogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพราโนแกรม
Pyranographไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพราโนกราฟ
Pyranometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพรานอมิเตอร์
Pyrgeometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์จีออมิเตอร์
Pyrheliogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์ฮีลิโอแกรม
Pyrheliographไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์ฮีลิออกราฟ
Pyrheliometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์ฮีลิออมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของรังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์
Pyrradiometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพร์เรดิออมิเตอร์